Начало | Клиенти | Агенция по заетостта

Агенция по заетостта

Агенцията по заетостта е изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика за реализиране на държавната политика по насърчаване на заетостта.
Осигуряването на заетост позволява пълноценно използване на възможностите и способностите на отделната личност, защитава правото й на достойно съществуване и пълноценно участие в обществото.

Стратегическите цели по заетостта са:

  • краткосрочна цел - увеличаване на заетостта и ограничаване на безработицата
  • дългосрочна цел - повишаване на икономическата активност и трудовия потенциал на населението


Агенцията по заетостта осъществява своята дейност в рамките на съответна законова уредба - Закон за насърчаване на заетостта, Правилник за неговото прилагане, Устройствен правилник, Кодекс на труда и други нормативни актове.Внедряване на CRM решение


Описание на проекта:

 

Ползи (за компанията) от проекта:

 

Потребители:

 

Интеграции: