Начало | Клиенти | Палиррия България ЕАД

Палиррия България ЕАД

Проект с европейско съфинансиране

Сектор
Производство на хранителни продукти.

Профил
Консервна фабрика ПАЛИРРИЯ БЪЛГАРИЯ ЕАД - Нова Загора е една от водещите фирми в сферата на хранително-вкусовата промишленост.
Продуктите ѝ са познати както на българския пазар, така и в над 40 държави по света.

Резюме на проекта
Основната цел на проекта е подобряване условията на труд в ПАЛИРРИЯ БЪЛГАРИЯ ЕАД  при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа.

Реализиране на проекта
Чрез осигурено финансиране по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  “Безопасен труд” на стойност 195 522,00 лв.

Постигнати резултати
Подобрените условия на труд допринасят  за повишаване на производителността на труда и ефективността на производството  чрез създаване на условия за рационално използване и организация на трудовите, материалните и финансови ресурси. Създадени са предпоставки за намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания.

Дейности по проекта

  • Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, както и  разработване и придобиване на стандарти за безопасни условия на труд във връзка с въвеждане на ново работно оборудване и технологии (OHSAS 18 001).
  • Извършени са модернизация и обезопасяване на съществуващата база, свързани с подобряване условията на труд; закупени са лични предпазни средства и специално работно облекло за всички служители.
  • Проведено е обучение на служители за безопасна работа с нововъведено оборудване.