Какво трябва да знаете за ERP системите

Всичко, което трябва да знаете за ERP системита - Balkan Services
ERP

Ако потърсите в интернет по ключова дума „ERP“, ще бъдете затрупани от информация и нека бъдем откровени – вероятно малко объркани. Всеки уебсайт изглежда има своя собствена дефиниция за ERP софтуер. Тези различия обаче само подчертават многобройните характеристики, които правят ERP системите толкова мощен инструмент.

 

Какво е ERP система

Накратко, ERP, или системата за планиране ресурсите на предприятието, е многофункционален софтуер за управление на бизнеса, проектиран като интегриран набор от програмни модули с цел да обедини основните функционални области на бизнеса на една организация.

Макар че буквата „E“ в ERP означава „предприятие“, днес сме свидетели на бързо и повсеместно възприемане на системите за управление на бизнеса сред компании с малък и среден размер във всички отрасли.

През последните няколко години производителите на бизнес софтуер инвестират все повече средства и усилия в посока облачни технологии.  Облачно базираните системи не само правят ERP решенията по-достъпни, без необходимост от голяма първоначална инвестиция в хардуер, но и винаги актуални, тъй като се работи само с последна версия на софтуера.

 

Основни ползи за МСП*, или защо да внедрите ERP система

На най-базово ниво ERP софтуерът интегрира различните функции в компанията в една цялостна структурирана система, ускорявайки процесите и подпомагайки информираността в цялата организация. Тук говорим за всички процеси, които са от съществено значение за управлението на бизнеса, включително управление на инвентара и поръчките, продажбите, доставките, склада, счетоводството, човешките ресурси, взаимоотношенията с клиентите (CRM), изготвянето на анализи и справки и др.

Основната характеристика на всички ЕРП системи е споделената база данни, която поддържа множество функции и информация, използвани от различни бизнес единици. Това означава, че информацията се въвежда само веднъж и без допълнителни обработки намира своето отражение във всички свързани модули (например счетоводство, продажби и др.), като незабавно става достъпна в реално време за всички лица от различни поделения, оправомощени да я получават.

 

Системата за планиране ресурсите на предприятието подобрява ефективността в бизнеса чрез:

1. Интегриране на финансовата информация. Без интегрирана система някои отдели, като например финанси и продажби, обикновено ползват отделни системи, което впоследствие води до необходимост от съгласуване и излишна загуба на време.

2. Интегриране на информацията за движението на стоково-материалните запаси. ЕРП координира поръчките, производството, склада, счетоводството и дистрибуцията. Това улеснява значително процесите и минимизира грешките, поради въвеждане на данните само на едно място и последващото им използване от цялото предприятие, без опасност да се пропусне някой важен елемент.

3. Стандартизиране и ускоряване на производството. ERP системите могат да стандартизират и автоматизират управлението на производството и поддържащите процеси. На база на структурираните процеси и натрупаната с времето информация, системата подпомага планирането на доставките на материали и компоненти, оптимизира използваемостта на машините и човешкия ресурс. Това спестява време и увеличава производителността.

4. Стандартизиране на доставките. При липсата на интегрирана система анализът и проследяването на покупките в предприятието е предизвикателство. По-големите предприятия например често откриват, че различни бизнес единици купуват един и същ продукт, без да получават отстъпки за обем. Инструментите за доставки в ERP подпомагат екипите, като идентифицират вече ползвани търговци, продукти и услуги.

5. Планиране на продажбите, производството и доставките. На база на предварително зададени ключови параметри, системата е в състояние да предвиди предстоящите продажби, включително техния ръст и сезонност. Тази информация се съчетава с данните на производствените спецификации и складовите наличности, договорите с доставчици и срока за доставка на поръчаните стоки и материали. Резултатът е план за доставки, включващ конкретни дати и обеми. По този начин се гарантира максимално оползотворяване на финансовите и логистични ресурси на компанията, увеличена обращаемост на материални запаси и минимизиране на разходите и себестойността.

6. Управление на проекти и ресурси. Освен търговската и производствена дейност, ERP системите подпомагат и компаниите, работещи в сферата на услугите – с управлението на проекти, ресурсите за тяхното изпълнение, разпределянето на задачите и подзадачите във времето, отчетността и контрола върху изпълнението.

7. Улесняване на отчетността. Тъй като една съвременна ERP системата събира и систематизира информацията от всички основни бизнес процеси и звена, изготвянето на отчети е силно улеснено чрез използването на съответните ERP модули в нея. Освен класическите таблични справки, ERP системите за планиране  и управление предлагат и обобщени ключови показатели, различни графични визуализации, както и динамични напомняния на потребителите за задачите, които им предстоят. Особено удобни са функционалностите за „drill-down”, които позволяват буквално с един клик, всяко число от справка, таблица или визуализация, да заведе потребителя до още по детайлна справка или директно до транзакцията, която е основният източник на данни.

8. Управление на взаимоотношенията с клиентите. Повечето ERP системи включват CRM инструменти за проследяване на всички взаимодействия с клиентите. Това дава представа за поведението и нуждите на клиентите, улеснява и автоматизира управлението на търговския процес, създава приемственост и проследимост, повишава качеството на обслужване и дава основа за дългосрочни отношения с тях.

9. Маркетинг автоматизация. В съвременния дигитален свят автоматизацията на маркетинга е критична за развитието на всеки бизнес. Информацията за клиентите, тяхното поведение, предпочитания и изисквания, дава основа и за управление и автоматизиране на маркетинговата дейност, организиране на кампании, анализ на последващите действия на потребителите и в резултат – оптимизация и планиране на бъдещите активности.

 

Какви бизнес предизвикателства решават ERP системите

ERP автоматизира бизнес процесите и подобрява производителността, увеличавайки вътрешнофирмената ефективност чрез намаляване на времето, необходимо за завършване на всеки един бизнес процес. Системите насърчават също така сътрудничеството чрез споделени данни, организирани около общи дефиниции и подпомагат екипната работа.

Подобреното качество на данните и наличието на структурирана информация от своя страна създават предпоставки за изготвяне на отчети и анализи, улесняващи взимането на навременни и информирани бизнес и оперативни решения.

Благодарение на високата степен на стандартизация и автоматизация на процесите се повишава гъвкавостта на бизнеса, което му позволява да се адаптира бързо към променящите се нужди на пазара.

Прочетете още: ERP системите в ИКТ индустрията в България – пазарен анализ

 

Как да се подготвите за успешно внедряване на ERP

Като начало, трябва да получите официално одобрение от висшия мениджмънт за внедряването и разбира се, за пренасочване на служители към изпълнението на този проект. За целта подгответе документи, където да дефинирате проблемите, които чрез софтуера за управление на бизнеса ще бъдат елиминирани, да опишете целите и обхвата й, разходите за внедряването, план и срокове, възможни рискове при имплементацията, както и прогнозните ползи.

Потърсете ERP система, която най-добре отговаря на вашите нужди. Това може да бъде NetSuite, Soft1 ERP или друг софтуер – проучете, поразпитайте, поискайте референции. Анализирайте бизнес процесите си и ги дефинирайте ясно. Това ще улесни в много голяма степен имплементацията и ще донесе търсените ползи.

Добра идея е да ползвате външен ERP консултант в целия този процес – това обикновено е оторизиран партньор на разработчика на ERP решението, което планирате да внедрите.

Важно е да уточним, че технологично развитите ERP системи предлагат скалируемост, която позволява на много малки и средни предприятия в България да интегрират някои конкретни модули, а при евентуално разрастване на бизнеса, да пристъпят към инвестиране в пълния набор от функционалности.

И така, след одобрение на инвестицията от страна на мениджмънта и изборът на конкретна система, е време да пристъпите към внедряването, в което ще вземете участие съвместно с компанията внедрител. Подберете добре екипа от ваши служители, който ще съдейства в процеса на внедряване. Той трябва да е съставен от ключови потребители от основните бизнес звена във вашата компания, които да участват пряко в процеса заедно с консултантите от страна на разработчика, отговорни за внедряването.

Финализирайте договорите за ползване на софтуера, технологията и услугите по внедряване и поддръжка.  Следва съставяне на работен план и времеви срокове за изпълнение на проекта, включващ следните етапи: конфигуриране на софтуера, мигриране на  данните към новата ЕРП система, тестове, създаване на необходимата функционална и техническа документация, обучение на екипа ви за работа с новия ERP софтуер.

След приключване на внедряването проектът минава в етап на поддръжка от страна на интегратора. Важно е да предвидите мерки, включително на ниво мениджмънт, за ангажиране на служителите с използване на новия софтуер за управление на бизнеса, защото това е ключов фактор за успеха на проекта.

Изхождайки от дългогодишния си опит на консултанти уверено можем да твърдим, че изборът на надежден партньор за внедряване е от най-голямо значение за успеха на вашия ERP проект, защото в ролята си на консултант той трябва да разбере вашата „болка“, да идентифицира проблемите, да прецени чрез какъв тип система те могат да бъдат решени, да предложи удачни варианти за решение и да разполага с нужната експертиза за реализация на проекта.

В дългосрочен план изборът на подходяща система за планиране ресурсите на предприятието осигурява доброто управление на бизнес процесите в компанията ви, на което се базира добавената стойност към вашите клиенти. Софтуерът трябва да пасва най-добре на вашите нужди и да предоставя възможности за бъдещо надграждане с разрастване на бизнеса ви.

ВИДЕО: Внедряване на облачна ERP система в STAMH Ltd.

 

Ще се радваме да споделите статията, ако ви е била полезна 🙂


Balkan Services внедрява софтуерни решения за управление на бизнеса от 2006 г. и има завършени успешно над 135 ERP проекта предимно в средни и големи компании в сферите производство, търговия, услуги и банков сектор. 

Ако Ви е необходима повече информация или съвет за избор на ERP решение, консултантите ни са насреща да съдействат. Можете да заявите безплатна консултация чрез попълване на контактна форма.


*МСП – малки и средни предприятия

 

Balkan Services digitalization newsletter - balkanservices.com

 

Няма коментари
Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

*

code Кликни върху символите за обновяване.

Ръстът на кои разходи на бизнеса ще се отрази най-много на икономиката на България - Balkan Services
ERP
Ръстът на кои разходи на бизнеса може да скъса дигата на стабилност на икономиката на България?

  Гост-автор: Людмил Стойчев CBN Pannoff, Stoytcheff & Co., независима агенция за пазарни и бизнес изследвания   Енергия, суровини, труд или дигитализация? Близо 400,000 бизнеса в страната с годишни разходи за BGN 300B+* се изправят пред невижданото им за последните две десетилетия нарастване. Но има кой да се притече на помощ …

ERP в облака на 2022 (част 2) - Balkan Services
ERP
ERP в облака на 2022: промяната идва, ще станете ли част от нея? (част 2)

  Гост-автор: Людмил Стойчев CBN Pannoff, Stoytcheff & Co., независима агенция за пазарни и бизнес изследвания           В първата част на статията разгледахме основните предимства на облачните ERP решения, за кои бизнеси са най-подходящи и какво е предлагането им в България.   Кои индустрии се възползваха до …

ERP в облака на 2022: промяната идва, ще станете ли част от нея? (част 1) - Balkan Services
ERP
ERP в облака на 2022: промяната идва, ще станете ли част от нея? (част 1)

  Гост-автор: Людмил Стойчев CBN Pannoff, Stoytcheff & Co., независима агенция за пазарни и бизнес изследвания     Изумително е да го наблюдаваме. 25 години след като независимата агенция CBN Pannoff, Stoytcheff & Co.* регистрира първата ERP (от англ. Enterprise Resource Planning) инсталация в България и 10 години след като агенцията …