Какво трябва да знаете за ERP системите

Всичко, което трябва да знаете за ERP системита - Balkan Services
ERP

Ако потърсите в интернет по ключова дума ERP, ще бъдете затрупани от информация и нека бъдем откровени – вероятно малко объркани. Всеки уебсайт изглежда има своя собствена дефиниция за ERP система. Тези различия обаче само подчертават многобройните характеристики, които правят ERP системите толкова мощен инструмент.

 

Какво е ERP система

Накратко, ERP, или системата за планиране ресурсите на предприятието (enterprise resource planning), е многофункционален софтуер за управление на бизнеса, проектиран като интегриран набор от програмни модули с цел да обедини основните функционални области на бизнеса на една организация.

Макар че буквата „E“ в ERP означава „предприятие“, днес сме свидетели на бързо и повсеместно възприемане на системите за управление на бизнеса сред компании с малък и среден размер във всички отрасли.

През последните няколко години производителите на бизнес софтуер инвестират все повече средства и усилия в посока облачни технологии.  Облачно базираните системи не само правят ERP платформите по-достъпни, без необходимост от голяма първоначална инвестиция в хардуер, но и винаги актуални, тъй като се работи само с последна версия на софтуера.

По данни на независимата агенция CBN Pannoff, Stoytcheff & Co., 25 години след първата инсталация на ERP система в България и 10 години след като агенцията отбеляза и първото облачно ERP, за 2021 година прогнозите са, че близо 71% от всички нови ERP проекти в България ще са облачни решения.

Облачни ERP системи в България - Balkan Services

 

Същото изследване показва, че в 11 от общо 19 индустрии у нас вече има инсталирани и работещи облачно базирани ERP системи. Сред тях са и водещи индустрии като преработващата промишленост, търговията, финансовите и застрахователните дейности, транспортът и складирането, ИКТ индустрията.

 

Прочетете още: ERP в облака на 2022: промяната идва, ще станете ли част от нея? (част 1)

 

Основни ползи за МСП*, или защо да внедрите ERP система

На най-базово ниво ЕРП софтуерът интегрира различните функции в компанията в една цялостна структурирана система, ускорявайки процесите и подпомагайки информираността в цялата организация. Тук говорим за всички процеси, които са от съществено значение за управлението на бизнеса, включително управление на инвентара и поръчките, продажбите, доставките, склада, счетоводството, човешките ресурси, взаимоотношенията с клиентите (CRM), изготвянето на анализи и справки и др.

Основната характеристика на всички ЕРП системи е споделената база данни, която поддържа множество функции и информация, използвани от различни бизнес единици. Това означава, че информацията се въвежда само веднъж и без допълнителни обработки намира своето отражение във всички свързани модули (например счетоводство, продажби и др.), като незабавно става достъпна в реално време за всички лица от различни поделения, оправомощени да я получават.

Въвеждане на информация в ERP - Balkan Services

 

Системата за планиране ресурсите на предприятието подобрява ефективността в бизнеса чрез:


1. Интегриране на финансовата информация

Без интегрирана система някои отдели, като например финанси и продажби, обикновено ползват отделни системи, което впоследствие води до необходимост от съгласуване и излишна загуба на време.

 

2. Интегриране на информацията за движението на стоково-материалните запаси

ЕРП координира поръчките, производството, склада, счетоводството и дистрибуцията. Това улеснява значително процесите и минимизира грешките, поради въвеждане на данните само на едно място и последващото им използване от цялото предприятие, без опасност да се пропусне някой важен елемент.

 

3. Стандартизиране и ускоряване на производството

ERP системите могат да стандартизират и автоматизират управлението на производството и поддържащите процеси. На база на структурираните процеси и натрупаната с времето информация, системата подпомага планирането на доставките на материали и компоненти, оптимизира използваемостта на машините и човешкия ресурс. Това спестява време и увеличава производителността.

 

4. Стандартизиране на доставките

При липсата на интегрирана система анализът и проследяването на покупките в предприятието е предизвикателство. По-големите предприятия например често откриват, че различни бизнес единици купуват един и същ продукт, без да получават отстъпки за обем. Инструментите за доставки в ERP подпомагат екипите, като идентифицират вече ползвани търговци, продукти и услуги.

 

5. Планиране на продажбите, производството и доставките

На база на предварително зададени ключови параметри, системата е в състояние да предвиди предстоящите продажби, включително техния ръст и сезонност. Тази информация се съчетава с данните на производствените спецификации и складовите наличности, договорите с доставчици и срока за доставка на поръчаните стоки и материали. Резултатът е план за доставки, включващ конкретни дати и обеми. По този начин се гарантира максимално оползотворяване на финансовите и логистични ресурси на компанията, увеличена обращаемост на материални запаси и минимизиране на разходите и себестойността.

 

Бюлетин за дигитализация на Balkan Services

 

6. Управление на проекти и ресурси

Освен търговската и производствена дейност, ERP системите подпомагат и компаниите, работещи в сферата на услугите – с управлението на проекти, ресурсите за тяхното изпълнение, разпределянето на задачите и подзадачите във времето, отчетността и контрола върху изпълнението.

 

7. Улесняване на отчетността

Тъй като една съвременна ERP системата събира и систематизира информацията от всички основни бизнес процеси и звена, изготвянето на отчети е силно улеснено чрез използването на съответните ERP модули в нея. Освен класическите таблични справки, ERP системите за планиране  и управление предлагат и обобщени ключови показатели, различни графични визуализации, както и динамични напомняния на потребителите за задачите, които им предстоят.

Особено удобни са функционалностите за „drill-down”, които позволяват буквално с един клик, всяко число от справка, таблица или визуализация, да заведе потребителя до още по детайлна справка или директно до транзакцията, която е основният източник на данни.

 

8. Управление на взаимоотношенията с клиентите

Повечето ERP системи включват CRM инструменти за проследяване на всички взаимодействия с клиентите. Това дава представа за поведението и нуждите на клиентите, улеснява и автоматизира управлението на търговския процес, създава приемственост и проследимост, повишава качеството на обслужване и дава основа за дългосрочни отношения с тях.

 

9. Маркетинг автоматизация

В съвременния дигитален свят автоматизацията на маркетинга е критична за развитието на всеки бизнес. Информацията за клиентите, тяхното поведение, предпочитания и изисквания, дава основа и за управление и автоматизиране на маркетинговата дейност, организиране на кампании, анализ на последващите действия на потребителите и в резултат – оптимизация и планиране на бъдещите активности.

 

Какви бизнес предизвикателства решават ERP системите

ERP автоматизира бизнес процесите и подобрява производителността, увеличавайки вътрешнофирмената ефективност чрез намаляване на времето, необходимо за завършване на всеки един бизнес процес. ЕРП системите насърчават също така сътрудничеството чрез споделени данни, организирани около общи дефиниции и подпомагат екипната работа.

ERP автоматизира бизнес процеси - Balkan Services

 

Подобреното качество на данните и наличието на структурирана информация от своя страна създават предпоставки за изготвяне на отчети и анализи, улесняващи взимането на навременни и информирани бизнес и оперативни решения.

Благодарение на високата степен на стандартизация и автоматизация на процесите се повишава гъвкавостта на бизнеса, което му позволява да се адаптира бързо към променящите се нужди на пазара.

 

Прочетете още: Защо Viscom избра облачната ERP система NetSuite за цялостно управление на бизнеса [case study]

 

Заяви безплатна консултация - Balkan Services

 

Как да се подготвите за успешно внедряване на ERP система

Като начало, трябва да получите официално одобрение от висшия мениджмънт за внедряването и разбира се, за пренасочване на служители към изпълнението на този проект. За целта подгответе документи, където да дефинирате предизвикателствата, които чрез софтуера за управление на бизнеса ще бъдат елиминирани, да опишете целите и обхвата й, разходите за внедряването, план и срокове, възможни рискове при имплементацията, както и прогнозните ползи.

Подходящата за вас ERP система - Balkan Services


Потърсете ERP система, която най-добре отговаря на вашите нужди.
Това може да бъде NetSuite, Soft1 ERP или друг софтуер – проучете, поразпитайте, поискайте референции. Анализирайте бизнес процесите си и ги дефинирайте ясно. Това ще улесни в много голяма степен имплементацията и ще донесе търсените ползи.

Добра идея е да ползвате външен ERP консултант в целия този процес – това обикновено е официален партньор на разработчика на ERP решението, което планирате да внедрите.

 

Прочетете още: Защо ролята на консултанта за внедряване на бизнес софтуер е ключова за успеха на вашия проект?

 

Важно е да уточним, че технологично развитите ERP системи предлагат скалируемост, която позволява на много малки и средни предприятия в България да интегрират някои конкретни модули, а при евентуално разрастване на бизнеса, да пристъпят към инвестиране в пълния набор от функционалности.

И така, след одобрение на инвестицията от страна на мениджмънта и изборът на конкретна система, е време да пристъпите към внедряването, в което ще вземете участие съвместно с компанията внедрител.

Подберете добре екипа от ваши служители, който ще съдейства в процеса на внедряване. Той трябва да е съставен от ключови потребители от основните бизнес звена във вашата компания, които да участват пряко в процеса заедно с консултантите от страна на разработчика, отговорни за внедряването.

 

Прочетете още: 4 предизвикателства при внедряване на бизнес софтуер – какво съветват експертите?

 

Финализирайте договорите за ползване на бизне софтуера, технологията и услугите по внедряване и поддръжка.

Следва съставяне на работен план и времеви срокове за изпълнение на проекта, включващ следните етапи:

  1. Конфигуриране на софтуера
  2. Мигриране на  данните към новата ЕРП система
  3. Тестове
  4. Създаване на необходимата функционална и техническа документация
  5. Обучение на екипа ви за работа с новия ERP софтуер

 

След приключване на внедряването проектът минава в етап на поддръжка на бизнес софтуера от страна на интегратора. Важно е да предвидите мерки, включително на ниво мениджмънт, за ангажиране на служителите с използване на новия софтуер за управление на бизнеса, защото това е ключов фактор за успеха на проекта.

 

Изхождайки от дългогодишния си опит на консултанти уверено можем да твърдим, че изборът на надежден партньор за внедряване е от най-голямо значение за успеха на вашия ERP проект. В ролята си на консултант той трябва да разбере вашата „болка“, да идентифицира проблемите, да прецени чрез какъв тип система те могат да бъдат решени, да предложи удачни варианти за решение и да разполага с нужната експертиза за реализация на проекта.

 

Прочетете още: 7 съвета при избор на партньор за внедряване на бизнес софтуер

 

В дългосрочен план изборът на подходяща система за планиране ресурсите на предприятието осигурява доброто управление на бизнес процесите в компанията ви, на което се базира добавената стойност към вашите клиенти. Софтуерът трябва да пасва най-добре на вашите нужди и да предоставя възможности за бъдещо надграждане с разрастване на бизнеса ви.

 

ВИДЕО: Внедряване на облачна ERP система в STAMH Ltd.

 

Ще се радваме да споделите статията, ако ви е била полезна 🙂

 

Статията е публикувана през 2019 г., а за максимална полезност е актуализирана през март 2022 г.

 


Никой бизнес в днешно време не може да се развива и да бъде конкурентен без ползването на ИТ системи. Изборът на точното софтуерно решение и внедряването му е сложно, трудно, но критично важно решение.

В Balkan Services имаме експертни познания за бизнеса, технологиите и законодателството, владеем и трите езика. Ще ви изслушаме внимателно и посъветваме за избор на точната бизнес система според вашите нужди.

Contact us button - Balkan Services

Balkan Services внедрява софтуерни решения за управление на бизнеса от 2006 г. и има завършени успешно над 140 ERP проекта предимно в средни и големи компании в сферите производство, търговия, услуги и банков сектор.


 

*МСП – малки и средни предприятия

 

Няма коментари
Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

*

code Кликни върху символите за обновяване.

Израелският бизнес в България - Balkan Services
ERP
Чуждестранният бизнес в България: Израел [ексклузивни данни]

Гост-автор: Людмил Стойчев CBN Pannoff, Stoytcheff & Co., независима агенция за пазарни и бизнес изследвания   В анализа представяме резултати за израелския бизнес* – една от 12-те най-големи инвеститорски бизнес общности в България. Независимо изследване на бизнеса в България на CBN Pannoff, Stoytcheff & Co., продължило три години (23 000 респонденти …

Витагрейн с обновена ERP система - Balkan Services
ERP
Витагрейн следи в реално време зърното в базите си с обновена ERP система [case study]

Когато за първи път стартирахте процес по внедряване на софтуер в компанията си, вероятно сте търсили решение, което да изведе бизнеса ви на “следващото” ниво, да оптимизира ключовите процеси и в крайна сметка да помогне на компанията да расте. Всички тези цели може да са постигнати, но това не означава, …

Ръстът на кои разходи на бизнеса ще се отрази най-много на икономиката на България - Balkan Services
ERP
Ръстът на кои разходи на бизнеса може да скъса дигата на стабилност на икономиката на България?

  Гост-автор: Людмил Стойчев CBN Pannoff, Stoytcheff & Co., независима агенция за пазарни и бизнес изследвания   Енергия, суровини, труд или дигитализация? Близо 400,000 бизнеса в страната с годишни разходи за BGN 300B+* се изправят пред невижданото им за последните две десетилетия нарастване. Но има кой да се притече на помощ …