ПРАВИЛА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА „БАЛКАН СЪРВИСИС“ ООД

Във връзка с влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и като взехме предвид стремежа на „БАЛКАН СЪРВИСИС“ ООД да изпълнява стриктно всички свои задължения, произтичащи от приложимата национална и европейска нормативна уредба в областта на обработването и защитата на личните данни, бихме искали да Ви уведомим за следното:

„БАЛКАН СЪРВИСИС“ ООД е дружество, регистрирано съгласно изискванията на Търговския закон и вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 131227851, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Екзарх Йосиф“ № 31, ет. 3. Можете да се свържете с нас по следния начин:

 • Адрес за кореспонденция: гр. София 1000, ул. „Екзарх Йосиф“ № 31, ет. 3;
 • Телефон: +359 2980 95 99;
 • e-mail: info

При осъществяване на дейността си „БАЛКАН СЪРВИСИС“ ООД събира и обработва лични данни на следните субекти на данни:

 • Служители (настоящи и бивши);
 • Кандидати за работа;
 • Клиенти и контрагенти – физически лица и/ или служители и представители на юридически лица;
 • Посетители на уебсайта www.balkanservices.com, които не попадат в някоя от гореизброените категории, предоставили свои лични данни във връзка с използване на функционалностите му.

С настоящите Правила за поверителност бихме искали да Ви информираме за обработваните от нас лични данни, за какви цели ги обработваме и какви са Вашите права.

Уведомяваме Ви, че уебсайтът на „БАЛКАН СЪРВИСИС“ ООД www.balkanservices.com използва „бисквитки“, с помощта на които се събира информация за поведението на посетителите на уебсайта, включително такава, която представлява лични данни. Повече информация за това какво представляват бисквитките, какви видове използваме и др. може да получите, като се запознаете с нашата Политика за бисквитки, достъпна тук.

1.1. Правила за поверителност относно Служителите

"БАЛКАН СЪРВИСИС“ ООД обработва личните данни на служителите си (настоящи и бивши) в качеството си на работодател и съгласно предвиденото в настоящите Правила.

Личните данни на служители, които обработваме са имена, ЕГН/ дата на раждане, адрес, паспортни данни, пол, данни за физиологична идентичност и такива, които се отнасят до здравето, трудово възнаграждение, образование, трудова дейност, професионални квалификации, семейно положение и родствени връзки, данни за контакт (телефон, имейл адрес, банкова сметка).

Личните данни за здравния статус са чувствителни данни, които обработваме само и единствено в предвидените от закона случаи, когато обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице, когато субектът е предоставил изричното си съгласие, както и когато обработването е необходимо за целите на изпълнение на задължения и/или упражняване на права на „БАЛКАН СЪРВИСИС“ ООД по силата на трудовото и/или осигурителното право и за целите на превантивната и/или трудовата медицина.

В случай, че не ни предоставите изискуемата информация, включително необходимите лични данни, между Вас и „БАЛКАН СЪРВИСИС“ ООД няма да може да бъде сключен трудов договор, респ. „БАЛКАН СЪРВИСИС“ ООД ще бъде в невъзможност да изпълни законовите и договорните си задължения, произтичащи от качеството му на работодател.

В качеството Ви на служител на „БАЛКАН СЪРВИСИС“ ООД може да обработва личните Ви данни за изпълнение на някоя от следните цели:

 • За сключване и/ или изпълнение на сключен трудов договор;
 • За да изпълним и/ или спазим законовите си задължения;
 • За целите на легитимните интереси на „БАЛКАН СЪРВИСИС“ ООД;
 • Когато сте предоставили изричното си съгласие.

„БАЛКАН СЪРВИСИС“ ООД няма да съхранява Вашите данни за период по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработва. При съхраняването на личните Ви данни ние се ръководим от нормативно определените периоди на съхранение, както и от количеството, естеството и чувствителността им, целите, поради които ги обработваме, и дали можем да постигнем тези цели с други средства.

След изпълнение на целта, поради която личните Ви данни се обработват, или след отпадането на законовото задължение и/или легитимния ни интерес, ние ще изтрием или унищожим Вашите лични данни по сигурен начин.

„БАЛКАН СЪРВИСИС“ ООД разполага с правото да разкрие Вашите лични данни на:

 • Свои служители, изпълнението на чиито трудови функции изисква обработването на тези данни от негово име;
 • На публични органи при изпълнение на законовите си задължения или защита на легитимни интереси;
 • На служба по трудова медицина, дружества, предлагащи услуги по извършване на вътрешен одит, доставчици на услуги по управление на човешките ресурси, доставчици на счетоводни, юридически, IT, банкови, застрахователни, осигурителни, социални услуги и/ или други доставчици на услуги за изпълнение на договорни или законови задължения, както и за защита на легитимните си интереси.

Уведомяваме Ви, че няма да предоставяме Вашите лични данни на други външни организации, структури, физически и/ или юридически лица освен посочените по-горе, като изключение от предходното е допустимо единствено при наличие на законово задължение за това или изразено изрично съгласие от Ваша страна.

„БАЛКАН СЪРВИСИС“ ООД прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни и ще актуализира тези мерки периодично.

В случай, че Вашите данни се предоставят на трети страни, ние изискваме от тях да са въвели необходимите технически и организационни мерки за сигурност, за да защитят личните Ви данни в съответствие с приложимото законодателство.

1.2. Правила за поверителност относно Кандидати за работа

„БАЛКАН СЪРВИСИС“ ООД обработва лични данни на кандидати за работа при провеждане на процедури по подбор на кадри и съгласно предвиденото в настоящите Правила.

Личните данни на кандидати за работа, които обработваме са имена, дата на раждане, адрес, националност, образование, трудова дейност и професионални квалификации (включително познания и практически умения), снимка, данни за контакт (телефон, имейл адрес, а в определени случаи – членства в социални мрежи) и др. данни, посочени от кандидата.

В случай, че не ни предоставите изискуемата информация, включително необходимите лични данни, „БАЛКАН СЪРВИСИС“ ООД няма да може да Ви включи в процедурата за подбор, за която сте заявили желанието си за участие, съответно това ще се отрази на шансовете да бъдете одобрени за позицията, за която кандидатствате.

Може да обработваме личните Ви данни за изпълнение на някоя от следните цели:

„БАЛКАН СЪРВИСИС“ ООД ще съхранява личните данни на неодобрените кандидати за работа за период не по-дълъг от 6 (шест) месеца след приключване на процедурата по подбор. Ние няма да съхраняваме Вашите данни за период по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработваме. При съхраняването на личните Ви данни ние се ръководим от нормативно определените периоди на съхранение, както и от количеството, естеството и чувствителността им, целите, поради които ги обработваме, и дали можем да постигнем тези цели с други средства.

След изпълнение на целта, поради която личните Ви данни се обработват, или след отпадането на законовото задължение и/или легитимния ни интерес, ние ще изтрием или унищожим Вашите лични данни по сигурен начин.

„БАЛКАН СЪРВИСИС“ ООД разполага с правото да разкрие Вашите лични данни на:

 • Свои служители, изпълнението на чиито трудови функции изисква обработването на тези данни от негово име;
 • На публични органи при изпълнение на законовите си задължения или защита на легитимни интереси;
 • На дружества, предлагащи услуги по извършване на вътрешен одит, дружества, предоставящи услуги по подбор на персонал, доставчици на IT и др. услуги за изпълнение на договорни или законови задължения, както и за защита на легитимните си интереси.

Уведомяваме Ви, че няма да предоставяме Вашите лични данни на други външни организации, структури, физически и/ или юридически лица освен посочените по-горе, като изключение от предходното е допустимо единствено при наличие на законово задължение за това или изразено изрично съгласие от Ваша страна.

„БАЛКАН СЪРВИСИС“ ООД прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни и ще актуализира тези мерки периодично.

В случай, че Вашите данни се предоставят на трети страни, ние изискваме от тях да са въвели необходимите технически и организационни мерки за сигурност, за да защитят личните Ви данни в съответствие с приложимото законодателство.

1.3. Правила за поверителност относно Клиенти и контрагенти

„БАЛКАН СЪРВИСИС“ ООД обработва лични данни на клиенти и контрагенти при изпълнение на договорните си отношения с тях и съгласно предвиденото в настоящите Правила.

Личните данни на Клиенти и контрагенти – физически лица и/ или служители и представители на юридически лица, които обработваме са: имена, ЕГН/ дата на раждане или друг идентификационен номер, адрес, професионални квалификации (включително практически познания и умения и/ или заемана позиция), данни за контакт (телефон, имейл адрес, банкова сметка).

Предоставянето на тези данни от Ваша страна е доброволно и същевременно абсолютно необходимо, за да може да бъде сключен договор между Вас и „БАЛКАН СЪРВИСИС“ ООД. В тази връзка Ви уведомяваме и за това, че изпълнението на договора от наша страна е възможно единствено, ако разполагаме с предоставените от Ваша страна лични данни. В случай, че не желаете да предоставите Вашите лични данни, Ви уведомяваме, че „БАЛКАН СЪРВИСИС“ ООД няма да има възможност да сключи договор с Вас.

Може да обработваме личните Ви данни за изпълнение на някоя от следните цели:

 • За сключване и/ или изпълнение на сключен договор;
 • За да изпълним и/ или спазим законовите си задължения;
 • За целите на легитимните интереси на „БАЛКАН СЪРВИСИС“ ООД или на трета страна;
 • Когато сте предоставили изричното си съгласие.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат съхранявани от „БАЛКАН СЪРВИСИС“ ООД в рамките на действието на сключения с Вас договор. След прекратяването му личните Ви данни ще бъдат изтрити или унищожени по сигурен начин, освен в случаите, когато е налице легитимен интерес и/ или нормативно основание, което задължава „БАЛКАН СЪРВИСИС“ ООД да продължи тяхното съхраняване и/ или обработване и/ или е налице предоставено съгласие от страна на субекта за допълнително съхранение за изпълнение на допълнителни цели.

„БАЛКАН СЪРВИСИС“ ООД разполага с правото да разкрие Вашите лични данни на:

 • Свои служители, изпълнението на чиито трудови функции изисква обработването на тези данни от негово име;
 • На публични органи при изпълнение на законовите си задължения или защита на легитимни интереси;
 • На дружества, предлагащи услуги по извършване на вътрешен одит, доставчици на услуги в областта на маркетинга и рекламата, доставчици на счетоводни, IT, юридически, банкови и др. услуги за изпълнение на договорни или законови задължения, както и за защита на легитимните си интереси.

Уведомяваме Ви, че няма да предоставяме Вашите лични данни на други външни организации, структури, физически и/ или юридически лица освен посочените по-горе, като изключение от предходното е допустимо единствено при наличие на законово задължение за това или изразено изрично съгласие от Ваша страна.

„БАЛКАН СЪРВИСИС“ ООД прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни и ще актуализира тези мерки периодично.

В случай, че Вашите данни се предоставят на трети страни, ние изискваме от тях да са въвели необходимите технически и организационни мерки за сигурност, за да защитят личните Ви данни в съответствие с приложимото законодателство.

1.4. Правила за поверителност, приложими при събиране на лични данни в онлайн среда

Предвидените правила в настоящия пункт 1.4. се прилагат в особени случаи на събиране на лични данни в онлайн среда. За такива случаи се приемат тези по използването на контактните форми, достъпни в уебсайта на „БАЛКАН СЪРВИСИС“ ООД, от неговите посетители (включително такива, попадащи в една от изброените в пунктове 1.1. – 1.3. по-горе категории субекти), както и при онлайн регистрация за участие в организирано от „БАЛКАН СЪРВИСИС“ ООД събитие (конференция, обучение, семинар или друго).

1.4.1.„БАЛКАН СЪРВИСИС“ ООД обработва следните лични данни на посетители на уебсайта www.balkanservices.com, използвали някоя от контактните форми, а именно: име, имейл адрес, телефонен номер, организация и позиция в съответната организация и съдържание на запитването/ съобщението или друго изявление, отправено чрез контактните форми.

Уведомяваме Ви, че уебсайтът на „БАЛКАН СЪРВИСИС“ ООД използва „бисквитки“, с помощта на които се събира информация за поведението на посетителите на уебсайта, включително такава, която представлява лични данни. Повече информация за това какво представляват бисквитките, какви видове използваме и др. може да получите, като се запознаете с нашата Политика за бисквитки, достъпна тук.

В допълнение, следва да имате предвид, че на уебсайта на „БАЛКАН СЪРВИСИС“ ООД са разположени бутони за връзка с други сайтове, социални мрежи и прочие, препращащи към съответните профили на „БАЛКАН СЪРВИС“ ООД в тях. В случай, че желаете да използвате същите, следва да имате предвид, че това ще доведе до предоставяне на информация относно членството/ата Ви в съответните социални мрежи.

Посочените категории данни са доброволно предоставени от Ваша страна, като в случай, че не желаете да ни предоставите същите, Ви уведомяваме, че няма да имате възможност да използвате функционалностите на контактните ни форми, както и някои от функционалностите на сайта ни.

„БАЛКАН СЪРВИСИС“ ООД обработва предоставените лични данни за изпълнение на следните цели:

 • За да обработим Вашето запитване/ съобщение или друго изявление и да отговорим на същото;
 • За предприемане на стъпки по сключване на договор (при условие, че Вашето запитване/ съобщение или друго изявление има такъв характер);
 • За целите на легитимните интереси на „БАЛКАН СЪРВИСИС“ ООД или на трета страна;
 • За маркетинг цели, когато сте предоставили изричното си съгласие.

„БАЛКАН СЪРВИСИС“ ООД няма да съхранява Вашите данни за период по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработва. При съхраняването на личните Ви данни ние се ръководим от нормативно определените периоди на съхранение, както и от количеството, естеството и чувствителността им, целите, поради които ги обработваме, и дали можем да постигнем тези цели с други средства.

След изпълнение на целта, поради която личните Ви данни се обработват, или след отпадането на законовото задължение и/или легитимния ни интерес, ние ще изтрием или унищожим Вашите лични данни по сигурен начин.

„БАЛКАН СЪРВИСИС“ ООД разполага с правото да разкрие Вашите лични данни на:

 • Свои служители, изпълнението на чиито трудови функции изисква обработването на тези данни от негово име;
 • На публични органи при изпълнение на законовите си задължения или защита на легитимни интереси;
 • На доставчици на услуги в областта на маркетинга и рекламата, на доставчици на юридически и/ или други доставчици на услуги за изпълнение на договорни или законови задължения, както и за защита на легитимните си интереси.

Уведомяваме Ви, че няма да предоставяме Вашите лични данни на други външни организации, структури, физически и/ или юридически лица освен посочените по-горе, като изключение от предходното е допустимо единствено при наличие на законово задължение за това или изразено изрично съгласие от Ваша страна.

„БАЛКАН СЪРВИСИС“ ООД прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни и ще актуализира тези мерки периодично.

В случай, че Вашите данни се предоставят на трети страни, ние изискваме от тях да са въвели необходимите технически и организационни мерки за сигурност, за да защитят личните Ви данни в съответствие с приложимото законодателство.

1.4.2.„БАЛКАН СЪРВИСИС“ ООД обработва следните лични данни на лица, заявили желание за участие в обучения, семинари, конференции и други събития, организирани от „БАЛКАН СЪРВИСИС“ ООД, чрез извършване на онлайн регистрация, а именно: две имена, имейл адрес, телефонен номер, организация и заемана позиция в съответната организация.

Предоставянето на тези данни от Ваша страна е доброволно и същевременно абсолютно необходимо, за да може да вземете участие в организираното обучение, семинар, конференция или друго събитие. В тази връзка Ви уведомяваме и за това, че изпълнението на задълженията на „БАЛКАН СЪРВИСИС“ ООД е възможно единствено, ако разполагаме с предоставените от Ваша страна лични данни. В случай, че не желаете да предоставите Вашите лични данни, Ви уведомяваме, че „БАЛКАН СЪРВИСИС“ ООД няма да има възможност да Ви включи като участник в организираното събитие (обучение, семинар, конференция или друго).

В допълнение, следва да имате предвид, че съобразно конкретния случай онлайн регистрацията може да се извърши чрез възможностите, предоставени от социални мрежи и прочие. В случай, че желаете да използвате същите следва да имате предвид, че това ще доведе до предоставяне на информация за Вас относно членство/а в съответните социални мрежи.

Може да обработваме личните Ви данни за изпълнение на някоя от следните цели:

 • За сключване и/ или изпълнение на сключен договор (включването Ви като участник в съответното събитие – конференция, семинар, обучение или друго);
 • За да изпълним и/ или спазим законовите си задължения;
 • За целите на легитимните интереси на „БАЛКАН СЪРВИСИС“ ООД или на трета страна;
 • За маркетинг цели, когато сте предоставили изричното си съгласие.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат съхранявани от „БАЛКАН СЪРВИСИС“ ООД до момента, до който са необходими за изпълнение на целите, за които са събрани. След реализирането им личните Ви данни ще бъдат изтрити или унищожени по сигурен начин, освен в случаите, когато е налице легитимен интерес и/ или нормативно основание, което задължава „БАЛКАН СЪРВИСИС“ ООД да продължи тяхното съхраняване и/ или обработване и/ или е налице предоставено съгласие от страна на субекта за допълнително съхранение за изпълнение на допълнителни цели.

„БАЛКАН СЪРВИСИС“ ООД разполага с правото да разкрие Вашите лични данни на:

 • Свои служители, изпълнението на чиито трудови функции изисква обработването на тези данни от негово име;
 • На публични органи при изпълнение на законовите си задължения или защита на легитимни интереси;
 • На дружества, предлагащи услуги по извършване на вътрешен одит, доставчици на услуги в областта на маркетинга и рекламата, доставчици на счетоводни, IT, юридически, банкови и др. услуги за изпълнение на договорни или законови задължения, както и за защита на легитимните си интереси.

Уведомяваме Ви, че няма да предоставяме Вашите лични данни на други външни организации, структури, физически и/ или юридически лица освен посочените по-горе, като изключение от предходното е допустимо единствено при наличие на законово задължение за това или изразено изрично съгласие от Ваша страна.

„БАЛКАН СЪРВИСИС“ ООД прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни и ще актуализира тези мерки периодично.

В случай, че Вашите данни се предоставят на трети страни, ние изискваме от тях да са въвели необходимите технически и организационни мерки за сигурност, за да защитят личните Ви данни в съответствие с приложимото законодателство.

2. Права на субектите на лични данни

Уведомяваме Ви, че разполагате с право да изискате от „БАЛКАН СЪРВИСИС“ ООД достъп до, коригиране или изтриване на лични данни, ограничаване на обработването на предоставените лични данни, право да направите възражение срещу обработването, право на преносимост на данните, както и право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване. Посочените права може да упражните чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: dp или в писмена форма на адрес: гр. София 1000, ул. „Екзарх Йосиф“ № 31, ет. 3.

В случаите, в които обработването на Ваши лични данни се извършва въз основа на дадено от Вас съгласие за това, Вие имате право да оттеглите същото по всяко време. Оттеглянето може да направите по един от следните начини: чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: dp или в писмена форма на адрес: гр. София 1000, ул. „Екзарх Йосиф“ № 31, ет. 3. Обръщаме внимание, че последващото оттегляне на даденото съгласие не засяга законосъобразността на извършеното до момента обработване на лични данни от страна на „БАЛКАН СЪРВИСИС“ ООД.

В случаите, в които смятате, че със своите действия „БАЛКАН СЪРВИСИС“ ООД нарушава Ваши законови права по отношение на събирането, обработването и съхраняването на предоставените от Вас лични данни, можете да се обърнете към Комисия за защита на личните данни или компетентните съдилища, като имате право да подадете жалба, в която да изложите своите оплаквания.

3. Промени в Правилата за поверителност

Настоящите Правила за поверителност на „БАЛКАН СЪРВИСИС“ ООД, в сила от 25 май 2018 г., могат да бъдат променяни периодично, за което ще бъдете уведомявани чрез имейл или по друг подходящ начин.

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ НА „БАЛКАН СЪРВИСИС“ ООД

1. Какво са бисквитките (т.нар. cookies)

За да функционира и да отговаря на потребностите и предпочитанията на посетителите, нашият Уебсайт (www.balkanservices.com) се нуждае от определена информация за своите посетители. Събирането на същата става посредством използването на бисквитките. Те представляват малки текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър, мобилно или друго устройство, когато посещавате нашия Уебсайт. По правило, информацията, събрана чрез използването на бисквитките, не позволява идентифициране на посетителите на Уебсайта. В случай, че това е възможно, ние ще Ви уведомим предварително и ще събираме такава информация за Вас единствено в случай, че изразите изрично съгласие за това.

2. Какви бисквитки използва „Балкан Сървисис“ на своя Уебсайт и какво е тяхното предназначение

2.1. За целите на нормалното функциониране на Уебсайта, за оптимизирането на функционалностите му, както и за подобряване на онлайн преживяването на неговите посетители ние използваме сесийни и постоянни бисквитки, first party и third party бисквитки.

Сесийните бисквитки са такъв вид бисквитки, които се запазват на потребителското устройство при посещение на уебсайта и се изтриват автоматично след затваряне на уеб браузъра.

Постоянните бисквитки са такъв вид бисквитки, които се запазват на потребителското устройство при посещение на уебсайта за определен, по-продължителен период от време.

First party бисквитки са такъв вид бисквитки, които се инсталират и управляват от „Балкан Сървисис“ основно за целите на предоставяните чрез Уебсайта услуги. Към настоящия момент такива бисквитки не са инсталирани на нашия Уебсайт.

Third party бисквитки са такъв вид бисквитки, които се инсталират и управляват от трети страни основно за целите на маркетинг и реклама на дейността и услугите на „Балкан Сървисис“, както и за извършване на анализи относно посещаемостта и поведението на посетителите на Уебсайта.

2.2. По-конкретно ние използваме следните видове бисквитки:

Необходими бисквитки

Този тип бисквитки са нужни за нормалната работа на Уебсайта ни. Без тях няма да можете да навигирате из Уебсайта, както и да се възползвате от неговите функции и предоставяните чрез него услуги.

Рекламни бисквитки, включително на трети страни (third party cookies)

Тези бисквитки позволяват персонализирането на предлаганите онлайн продукти и услуги съобразно Вашите предпочитания. Благодарение на тях ще виждате реклами на продукти и услуги на „Балкан сървисис“, които са интересни за Вас, както на нашия Уебсайт, така и извън него.

Бисквитки за поведение, включително на трети страни (third party cookies)

Бисквитките за поведение са изключително важни за нас, за да разберем как взаимодействате с Уебсайта ни, кои страници посещавате най-често и кои реклами разглеждате. Тези бисквитки събират информация за статистически цели, която в голяма част от случаите не е свързана с отделните потребители.

Използваме бисквитките за поведение, за да:

 • Имаме информация за начина, по който използвате нашия Уебсайт;
 • Измерим ефективността на нашите реклами;
 • Подобрим потребителското преживяване на Уебсайта ни.

Бисквитки за предпочитанията

Бисквитките за предпочитания събират информация за вашите предпочитания, като позволяват на Уебсайта да запаметява Вашите действия и предпочитания (като например език, размер на шрифта и други индивидуални настройки) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга. Препоръчваме Ви да не изключвате тези бисквитки, тъй като може да загубите преимуществата на всички персонални настройки, които сте направили по време на използване на Уебсайта.

3. Вашите възможности – как да контролирате бисквитките

При влизане в Уебсайта ще имате достъп до информиращ текст („cookie лента“), който Ви предоставя следните възможности:

 • Да дадете съгласие за инсталиране на бисквитки (чрез натискане на бутона „Съгласен съм“);
 • Да получите по-подробна информация за използваните бисквитки, която ще Ви препрати към настоящата Политика за бисквитки).

В случай, че желаете да приемете всички инсталирани бисквитки на Уебсайта (включително third party cookies), следва да кликнете на бутон „Съгласен съм”.

Ако искате да персонализирате използваните бисквитки, можете да направите това чрез настройките на Вашия браузър и/или чрез тези на използваното устройство.

Информираме Ви, че можете да оттеглите първоначално даденото от Вас съгласие (в случаите, в които същото ни е било необходимо) по всяко едно време. За деактивиране на бисквитките и преустановяване на тяхното ползване можете да последвате един от следните линкове, в зависимост от използвания от Вас браузър:

Настоящата Политика за бисквитки на „Балкан сървисис“ ООД е утвърдена от управителя на дружеството и е в сила, считано от 01.08.2018 г.