Мерки за преструктуриране на фирмения бюджет в условията на криза

Кой би предположил, че само за няколко месеца ще се случат събития, които ще променят изцяло хода на глобалната икономика? Пандемията, предизвикана от коронавирус, засегна живота и здравето на милиони хора по цял свят. Това даде пряко отражение върху световния пазар, влоши рязко макроикономическите показатели и доведе до дълбок икономически спад.

Кризисните условия наложиха бърза реорганизация на работния процес и вземане на адекватни мерки за преструктуриране на бюджетите. Навременните действия са от решаващо значение за бъдещето на компаниите – някои ще успеят да задържат позиции, а други ще се борят за оцеляване.

Какво всъщност представлява кризата?

По определение тя е ситуация, характеризираща се с изключително трудно или опасно нестабилно състояние, предпоставка за появата на отрицателни последици за икономиката и обществото, особено при внезапно възникване на явленията. Кризата може да бъде осмислена чрез етимологията на китайската дума (и символ) за криза, означаваща едновременно „опасност“,  и „възможност“.

Индикации за настъпващата криза

В настоящите извънредни условия, в които потреблението е сведено предимно  до стоки от първа необходимост, навременното и точно планиране на ресурсите, паричния поток и отчитането на резултатите от дейността са решаващи. Наложително е бързото получаване и анализиране на актуална и детайлна информация за отклонения от нормалното в следните направления:

  • намаляване на търсенето и спад в продажбите;
  • проблеми с доставките;
  • промяна на цените на суровини, материали и стоки;
  • активиране на конкурентите.

Това са сигнали за проявлението на рискове, за които трябва да се търси решение за преодоляване чрез бърза реакция от страна на мениджмънта.

Друг сигурен признак за настъпването на икономическа криза е все по-трудното събиране на вземания, което води до повишаване на междуфирмената задлъжнялост. Това  създава затруднения при плащане на възнаграждения към служителите и погасяване на задължения към кредиторите.

Финансово планиране и спешни мерки

Възможно ли е при такава несигурност, неясна и променлива информация, касаеща пандемията с COVID-19 и нейното разпространение в света, да се планира и прогнозира?

Има ли бизнесът „План Б”, а „План В“?

Кои са неотложните мерки и стратегии, които фирмите трябва да приложат за запазване и разширяване на пазарните си позиции в условията на криза и рецесия?

Обикновено първият отговор на бизнеса при възникване на икономическа криза е преразглеждане и редуциране на разходите – за заплати, осигуровки, командировки, представителни, обучения, маркетинг и реклама, абонаменти. Следва отказ от инвестиции или забавянето им за неопределен период от време. Снижават се складовите наличности, тъй като продажбите също намаляват. Продават се или се отдават под наем спрени от експлоатация активи.

Тези мерки дават резултат, но е важно да се разработи цялостна детайлна стратегия за справяне с кризата. Необходимо е да се направи анализ на бизнеса и средата, в която се оперира, при проявлението на вероятни макроикономически сценарии. Ключова е оценката на отражението на избраните мерки върху дейността на фирмата, кои нейни аспекти  ще бъдат засегнати.

Разработване на сценарии за фирмен бюджет и времеви периоди

Един от най-популярните в света методи за изготвяне на параметрите на сценариите е този на консултантската компания McKinsey. Първият вариант е оптимистичен и при него възстановяването на бизнеса от икономическа криза ще се случи в рамките на едно тримесечие.

Вторият вариант е трендът да се обърне след 3-4 тримесечия, третиятдо две години. В най-лошия рецесията може да трае повече от пет години. Сценариите се разработват при хипотези за спад на продажбите с 20%, 40% или 60%. По-рано този месец McKinsey публикуваха и своето виждане за сценарии**, свързани с коронавирусната криза, придружени от полезни съвети за съставяне на кризисен план.

У нас Институтът за икономически изследвания при Българската академия на науките (БАН) разработи три възможни сценария за макроикономическите последствия* у нас от борбата с COVID-19. Те също могат да бъдат използвани за целите на анализ и избор на стратегия.

Съществува концепция за корпоративното управление на рисковете (Enterprise Risk Management – ERM), чийто методи и процеси позволяват цялостното им управление. Предпочитан инструмент от финансовите анализатори за управление на риска са балансираните оценъчни карти (BSC – Balanced Scorecard). Гледайте видеото в края на статията за повече информация по темата за управление на риска.

В условията на криза препоръчваме на компаниите да извършват финансово прогнозиране на кратки интервали от време, тъй като средата, в която бизнесът работи е твърде променлива и се влияе от пандемичната обстановка на местно ниво. Вярната и навременна информация за състоянието на организациите е решаваща за вземане на адекватни управленски решения в настоящите динамични условия.

Разработването на прогнозни сценарии от типа “Какво, ако…?”  ще ви помогне да предвидите възможните състояния, които ще настъпят при промени в ключови области от вашата дейност, и да проверите дали те ще доведат до положителен финансов резултат. Добра практика е да се разработят поне три сценария с различна времева продължителност на кризата.

Преструктурирането на фирмения бюджет в условия на криза и контролът на изпълнението му е от съществено значение за оценка на риска, пред който е изправена всяка компания, за вземането на управленски решения, които да превърнат кризата във възможност!

Поради важността на темата и желанието да сме полезни чрез споделяне на добри практики от своя дългогодишен опит в областта на финансовото планиране, проведохме безплатен уебинар.

Стъпвайки на предложените от БАН възможни сценарии за макроикономическите последствия, решихме да разработим числови примери за три версии от типа “Какво, ако?” в дадена фирма, които да ни дадат възможност да проследим ефекта от приложените промени в бъдещите й финансови отчети.

За целта планирахме различен процент спад в продажбите за всеки от възможните сценарии. В ползваните от нас примери направихме изчисления на ключовите финансови показатели, чиито изменения всяка фирма трябва да следи при разработване на своите версии на бюджета. За нагледно представяне на примерите ползвахме инструмента за финансово управление LucaNet.

Водещ на уебинара беше Мирослава Белчева, която е част от екипа на Balkan Services, има над 25 години опит в сферата на финансите и в момента заема позицията “Старши консултант финансова консолидация и планиране”.

Гледайте запис от уебинара тук >

Ще се радваме да споделите статията, ако ви е била полезна 🙂


Balkan Services внедрява софтуерни решения за бизнеса от 2006 г. и има завършени над 640 проекта. Нашите експерти притежават дългогодишен опит във внедряването на бизнес софтуер, включително системи за управление на финансовото представяне на организациите.

Как да бъдете подготвени за всеки сценарий и контролирате изпълнението на фирмения бюджет във всеки момент?

Заявете безплатна консултация чрез попълване на контактна форма, консултантите ни ще отговорят на всички ваши въпроси за системите за финансово управление.


Balkan Services digitalization newsletter - balkanservices.com

Източници и полезни материали:

*“Макроикономически последици от борбата с COVID-19: Експресни оценки, изводи и прогнози.” Документът съдържа информация за трите сценария, предложени от Института за икономически изследвания при БАН.

**Getting ahead of the next stage of the coronavirus crisis

Balkan Services
Balkan Services

Balkan Services внедрява софтуерни решения за бизнеса от 2006 г. и има завършени повече от 720 проекта за имплементация на бизнес софтуер и изграждане на цялостна IT инфраструктура за 390+ компании. Следваме изпитана методология на внедряване с ясни стъпки и ноу-хау за добрите практики.