Най-честите ESEF предизвикателства и техните решения (част 2)

В част 1 на статията обобщихме някои от най-честите предизвикателства, които ESEF поставя пред публичните дружества.

Поради големия интерес по темата, продължихме да систематизираме решенията на някои от най-често задаваните ESEF въпроси, които получаваме.

Съгласно въведения Европейски единен електронен формат (ESEF), годишните финансови отчети на издателите, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар, трябва да бъдат подготвени и представени във формат XHTML.

Ако годишните финансови отчети съдържат консолидирани финансови отчети, те трябва да бъдат интегрирани в HTML документите, като се използва формат XBRL.

Изискванията за отчитане, които ESEF поставя, са приети официално от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA).

Конвертирането на годишните консолидирани финансови отчети в XBRL формат може да се осъществи само със сертифициран XBRL инструмент, какъвто е XBRL Tagger.

ESEF предизвикателства и техните решения – част 2

#6: Тагване на „тирета“

Как трябва да се маркират „тирета“ или празни полета?

XHTML документът може да визуализира тирета или празни полета за някои позиции в отчетите. Празните полета не трябва да се маркират в iXBRL. Съставителят може да не постави таг върху тиретата. Ако те представляват нули, могат да се маркират като нулева стойност (fixed-zero).

💡 Нашият съвет: Използвайте опция „fixed-zero“ от XBRL Registry 4, за да тагнете клетка, съдържаща „тире“. В XBRL отчета тя ще се покаже като „0“.

В допълнение: Ако някоя позиция няма стойност, а трябва да бъде маркирана, то тогава клетката в оригиналния документ трябва да се попълни с „тире“.

ESEF съвет 6 - Balkan Services

#7: Именуване и маркиране на специфични за дружеството оповестявания

Елемент, представляващ разширение трябва да има име и стандартно обозначение (label). Ръководството на ESMA за ESEF отчитане препоръчва името на разширението да представя стандартното обозначение „standard label“ на този елемент съгласно конвенцията CamelCase Concatenation [LC3]. Не са зададени никакви други указания.

За да се използва разширената таксономия в бъдеще е добра практика, имената и/или стандартното обозначение (standard label) на елементите от следните типове: monetary, shares, per share, string, or text block, да не съдържат специфични за дружеството или периода данни. “Domain members” (членовете на оста) може да съдържат специфични за дружеството или периода данни.

💡 Нашият съвет: За елементите от разширената таксономия прилагайте стила на именуване на МСФО за елементи класифицирани със същата репрезентационна роля.

Например: използвайте „текущи“/„нетекущи“ (current/ non-current) за елементи класифицирани в баланса и „увеличение (намаление)” (increase (decrease)) за нетни елементи в отчетите за всеобхватния доход или паричните потоци.

ESEF съвет 7 - Balkan Services

Очаквайте скоро и останалите ESEF съвети

Още съвети по темата ESEF и всичко за XBRL формата, дискутираме в специализираната Linkedin група “XBRL в България“. Може да се присъедините към нея оттук >


Balkan Services digitalization newsletter - balkanservices.com

Заявете безплатно демо на сертифицираният XBRL инструмент – XBRL Tagger, за да ви покажем нагледно как бързо и лесно можете да конвертирате консолидираните отчети в изискуемия XBRL формат.

Contact us button - Balkan Services

Balkan Services внедрява софтуерни решения за бизнеса от 2006 г. и има завършени над 640 проекта. Нашите експерти притежават дългогодишен опит и експертиза в сферата на финансите, внедряването на софтуер за финансов репортинг и финансово оповестяване.

Balkan Services
Balkan Services

Balkan Services внедрява софтуерни решения за бизнеса от 2006 г. и има завършени повече от 720 проекта за имплементация на бизнес софтуер и изграждане на цялостна IT инфраструктура за 390+ компании. Следваме изпитана методология на внедряване с ясни стъпки и ноу-хау за добрите практики.