Кои са новите изисквания в ESEF отчитането за публичните дружества?

През последните две години всички публични дружества (компаниите, издатели на ценни книжа), задължени да изготвят годишните си финансови отчети в Европейския единен електронен формат – ЕЕЕФ (от англ. European Single Electronic Format, ESEF), трябваше да маркират само „четирите основни форми“ (Отчет за финансовото състояние, Отчет за всеобхватния доход, Отчет за паричните потоци и Отчет за промените в собствения капитал) на консолидирания годишен финансов отчет. Съгласно последните изменения в регламента  отчитащите се предприятия ще трябва да спазват допълнителни изисквания.

През юли 2022 г.  Европейският орган за ценни книжа и пазари – ЕОЦКП (от англ. European Securities and Markets Authority, ESMA) публикува новите насоки за ESEF с много важни промени. През тази година ЕОЦКП работи в тясно сътрудничество с общността и направи някои много желани подобрения и разяснения в Ръководството.

В тази статия ще разгледаме кои са ключовите акценти в актуализираното през 2022 г. Ръководство за ESEF отчитане (от англ. ESEF Reporting Manual).

Кога влизат в сила новите изисквания?

Последните промени на Ръководство и изискванията в него влизат в сила за отчетните периоди стартиращи на или след 01.01.2022 г.

Прочетете още: Как новите европейски регулации променят представянето на финансови отчети на публичните дружества?

Кой е официалният годишен финансов отчет?

Годишният финансов отчет (ГФО) в ESEF е единственият официален ГФО на публичните дружества. PDF или друг формат на отчета, не са официални годишни финансови отчети на публичните компании. Неспазването на това изискване би нарушило условията на Директивата за прозрачност.

Годишен финансов отчет - Balkan Services

Всяко дружество е необходимо да се съобрази и с местното законодателство по отношение на отчетите си.

Можем ли да изготвяме ГФО в ESEF на повече от един език?

Когато има законови изисквания ГФО да се изготви на два или повече езика, всеки отделен отчет на всеки език трябва да се изготви и в ESEF. От техническа гледна точка всеки отчет на различен език се разглежда като отделен документ, отделен XHTML отчет, за който се изготвя отделен ESEF пакет (.zip).

Такива отчети трябва да бъдат маркирани по идентичен начин. По-конкретно – отчетите на всички езици трябва да са с еднакво съдържание и да бъдат маркирани с еднакви елементи от таксономията.

Кое ново изискване е най-предизвикателно?

Голямата тема за предстоящия отчетен период е маркирането на текстови блокове. Новите раздели в наръчника за ESEF изясняват обхвата и предназначението, както и техническите предизвикателства, свързани с това изискване.

Маркиране на текстови блокове - Balkan Services

В Ръководството изрично се подчертава, че най-малкият елемент за маркиране е таблицата, а не отделен ред или позиция в нея.

Прочетете още: Най-честите ESEF предизвикателства и техните решения (част 1)

Всички тагове ли са задължителни за всеки ГФО?

Поради множеството дискусии през изминалия отчетен период в Ръководството на ESMA изрично се уточнява, че НЕ се изисква да се прилагат всички стандартни тагове, а само релевантните, за които има информация в ГФО.

Нерелевантни оповестявания - Balkan Services

А относно клетки с „-“ (тире, еквивалентно на нула)?

С последните актуализации на Ръководството, ESMA уточнява, че маркирането на клетки,  съдържащи „-“  или  „0“е препоръчително.

Какво е „таг в таг“ (от англ. multi-tagging)?

Вероятно всички дружества, задължени да изготвят ESEF отчети, ще попаднат в ситуация, в която ще се наложи да използват „таг в таг“. Това означава, че компаниите ще имат области в отчета, които ще е необходимо да бъдат маркирани с повече от един маркер (т.нар. таг).

Например: Имате бележка за финансови приходи и разходи, и трябва да я маркирате с таг за финансови приходи и разходи общо/нетно. В тази бележка дружеството има информация поотделно за финансови приходи и за финансови разходи. Тъй като съществуват различни тагове, ще се наложи те да бъдат използвани във вече маркираната област.

Стандартни тагове - Balkan Services

Все още съществуват дискусии по темата дали това е най-правилното представяне на ESEF отчета, но към момента Ръководството на ESMA подчертава, че всички стандартни тагове, за които има информация в отчета, трябва да бъдат приложени.

Валидни ли са „разширенията“ (от англ. Extensions) и за текст блоковете?

Според Ръководството на ESMA не е задължително да се правят разширения за оповестявания в ГФО, за които няма стандартен таг.

Новостите, въведени от Ръководството на ESMA, са съобразени и в новата версия на AMANA XBRL Tagger. Със сертифицирания XBRL инструмент са създадени над 1000 от общо 3000 подадени ESEF отчета в ЕС през 2021 г.

Към 2022 г., AMANA XBRL Tagger е използван от повече от 750 клиенти и партньори на немската софтуерна компания AMANA, с която Balkan Services успешно си партнира от 2020 г.

Изготвянето и подаването на консолидирани финансови отчети на публични дружества в ESEF (XHTML и XBRL формат) за 2021 г. на близо 80% от публичните дружества в България бе извършено със съдействието на Balkan Services.

8 одиторски дружества у нас също избраха да си сътрудничат с нас по отношение на решението за проверка и валидация на ESEF и iXBRL отчети – AMANA XBRL Auditor.

Съветваме нашите клиенти да започнат с подготовка на ESEF отчетите си възможно най-рано. С AMANA XBRL Tagger може да се извърши маркиране на текстовите блокове в ГФО от миналата година, за да се използва като база за изготвяне на ГФО за 2022 г.

Включване на одитор - Balkan Services

Нашата препоръка: Включете вашия одитор още в самото начало, за да избегнете изненади по-късно. Може би е важно да се включат и всички други заинтересовани страни: Финансов отдел, Връзки с инвеститорите, Дизайнерска агенция и Доставчици на услуги.

Прочетете още: 9 риска при изготвяне на финансовия отчет и 1 решение


Заявете безплатно демо на сертифицирания XBRL инструмент – AMANA XBRL Tagger, за да ви покажем нагледно как бързо и лесно да преобразувате отчетите си в изискуемия XBRL формат.

Заяви безплатно демо

Balkan Services внедрява софтуерни решения за бизнеса от 2006 г. и има завършени над 660 проекта. Нашите експерти притежават дългогодишен опит и експертиза в сферата на финансите, внедряването на софтуер за финансово отчитане и финансово оповестяване.

Balkan Services
Balkan Services

Balkan Services внедрява софтуерни решения за бизнеса от 2006 г. и има завършени повече от 720 проекта за имплементация на бизнес софтуер и изграждане на цялостна IT инфраструктура за 390+ компании. Следваме изпитана методология на внедряване с ясни стъпки и ноу-хау за добрите практики.