ТОП 10 BI трендове за 2021: големият дигитален преход (част 1)

Изминалата 2020 година бе динамична и нетипична, както в икономически, така и в здравен аспект. Утвърдени компании с дългогодишна история изпитаха големи затруднения при адаптацията към новото нормално, докато по-млади и напреднали дигитално бизнеси се изправиха по-уверено пред предизвикателствата.

Не можем да предвидим кога ще настъпи следващото трансформиращо събитие, но можем да се подготвим, за да бъдем една крачка пред другите.

Процесите, на които се гледаше като част от поетапна дигитална трансформация, вече е наложително да се случат незабавно. Големият дигитален преход е критично важен и за него компаниите се нуждаят от актуални и верни данни за анализ. 

Адаптация във времена на несигурност

За да се адаптират бързо бизнесите към непредвидени ситуации и да реагират своевременно, е необходимо да извършат два ключови прехода:

  1. Реакция: Преди дигитализацията се възприемаше като продължителен и поетапен процес, но сега обстоятелствата налагат тя да се случи незабавно. За целта е необходимо компаниите да модернизират своите информационни потоци, ИТ инфраструктура и приложения, с които работят. Актуалните, достъпни и верни данни са от ключово значение, за да се случи това.
  2. Превантивни действия: Организациите трябва да бъдат подготвени за следващи големи промени. Как биха могли да разчетат сигналите по-рано и да реагират по-бързо? За да се справят с бъдещите аномалии, трябва да преминат от реактивно поведение към предварителни действия – т.е. да се подготвят и да действат, като създават предварителни сценарии и възможности, вместо да реагират постфактум.

Актуалните данни са ключов елемент и за двата прехода, затова е нужно компаниите да повишат използването на аналитични подходи в цялата си дейност. За много предприятия тази необходимост става очевидна едва сега. Твърде много организации анализираха неактуални данни и не успяваха да видят цялостната картина.

ТОП 10 тенденции в BI и анализа на данни: големият дигитален преход

Ускорената дигитализация наложи нови правила по отношение на бизнес анализите и данните. Технологичната компания Qlik – наш стратегически партньор и лидер в BI за десет поредни години в престижното проучване на Gartner за бизнес интелиджънс и аналитични платформи, очерта ТОП 10 водещи тенденции за 2021 в световен мащаб, които компаниите трябва да имат предвид. Ще разгледаме всяка една от тях в по-голям детайл.

1. Self-service се развива до self-sufficiency (самодостатъчност)

Възможността потребителите сами да доразвиват анализа и визуализацията на данните в компанията (т.нар. self-service) ще търпи развитие. Когато няма наръчници и никой не води потребителя за ръка, бързата и интуитивна работа с аналитичните инструменти като BI системи, вече не е пожелателна, тя е задължителна.

От друга страна потребителите все повече очакват информацията да им бъде предоставяна в разбираем вид. В резултат ще нараснат възможностите за бърза визуализация на данни и предложения за готови справки на база обработени данни.

Изкуственият интелект (AI) ще играе основна роля в тази област, като осигурява предложения за готови микро справки и ще спомогне прехода от ориентирани към хората процеси към автоматизирана подготовка на справките и анализите, без необходимост от програмиране. С по-лесен и бърз достъп до актуални данни и предложения за готови справки, аномалиите могат да се откриват по-рано, а проблемите да се решават по-бързо.

краткосрочно - balkanservices.com

Най-интуитивният софтуер ще печели.

средносрочно - balkanservices.com

Самодостатъчността (т.нар. self-sufficiеncy) по отношение на навременния достъп до данни и предложения за готови справки, ще залегне в проектирането на софтуерните решения.

прогноза - balkanservices.com

Скорошно проучване на Gartner сочи, че 48% от служителите вероятно ще работят дистанционно най-малко за част от времето след COVID-19 в сравнение с 30% преди пандемията. (по данни на Gartner[1])

2. Все повече потребители работят със споделени данни, визуализации и истории от данни

През 2020 г. ясно се затвърди значимостта на визуализацията за крайните потребители. Информацията по значими за обществото и бизнеса теми бе представяна под формата на графики и диаграми, които се възприемат лесно.

Все повече потребители осъзнават нуждата от разбирането на данните и грамотното боравене с тях. Възникват въпроси като: Как да стигнем до това, което стои зад цифрите? Как да открием взаимовръзките между данните?

Tенденцията ще бъде подкрепена от поставянето на по-голям фокус върху бизнес процесите, разширяване на контекста, в който се анализират данните, използването на универсални дейта модели (от англ. data models).

краткосрочно - balkanservices.com

Значителен ръст в потреблението на визуализации и представянето на истории от данни…

средносрочно - balkanservices.com

…който ще бъде последван от повишена грамотност и
универсални правила при работата с данните.

прогноза - balkanservices.com

До 2022 г. една трета от топ 2000 публични компании (т.нар. G2000) в света ще въведат официални инициативи за подобряване на грамотността за работа с данни, за да се справят с неактуалните данни. (по данни на IDC[2])

3. Актуалните и готови за анализ данни стават по-важни от всякога

От началото на пандемията се наблюдава повишена необходимост от актуални данни в реално време. Явления с обичайно ниска динамика, като например бизнес прогнози за тримесечие, сега се правят и на по-кратки периоди.

Известията, актуализацията на данните и прогнозите ще трябва да се случват по-често. На макроикономическо равнище се наблюдаваше прекъсване на веригата на доставки за различни продукти. Пикове в търсенето на определени стоки са силно изразени по време на криза и компаниите трябва да са подготвени за тях.

Бързият и навременен достъп до актуални данни, систематизирани и готови за анализ, става критично важен за разпознаване на ранни индикации и вземане на превантивни мерки. Автоматизираните известия при настъпване на определени събития също са важен елемент за вземането на навременни и информирани управленски решения.

краткосрочно - balkanservices.com

Необходимостта от бързо откриване на изменения в данните става още по-ключово.

средносрочно - balkanservices.com

Предприемането на навременни действия, базирани на данните, ще е от ключово значение за преминаване от реактивно поведение към превантивни действия.

прогноза - balkanservices.com

До края на 2024 г., 75% от предприятията ще приведат в действие изкуствения интелект (AI), което ще доведе до петорно увеличение на потоците от данни и използването на системи за бизнес анализи.  (по данни на Gartner[3])

4. Усъвършенстваният анализ започва да изглежда по различен начин

С появата на COVID-19 се повиши интересът към усъвършенствания анализ, но много от съществуващите методи трудно отчитат аномалии в данните. Предвиждащите модели (т.нар. predictive) в BI системата обикновено не работят добре, ако никога не са възниквали критични изменения в данните.

Алгоритмите имат нужда от големи обеми от верни данни за минали периоди, за да изградят цялостен модел за предвиждане на бъдещето.

За точни прогнози в аналитичните подходи трябва да се постави фокус и върху стойности, които са извън обичайните диапазони. Сценариите, в които се въвеждат нестандартни входни данни, обикновено не предвиждат бъдещето, но те могат да разкрият как една система ще реагира при неочаквани събития.

Изкуственият интелект ще разкрива все повече аномалии извън предварително заложените хипотези, които могат впоследствие да се анализират от хора.

Като цяло управлението на алгоритмите е по-важно от всякога, както и произтичащият от тях анализ на сценариите, въз основа на който да се предприемат действия при необичайни събития.

краткосрочно - balkanservices.com

Търсенето на усъвършенстван анализ се повишава, като е необходимо да се обърне внимание и на необичайните стойности на данните.

средносрочно - balkanservices.com

Трябва да се вземат под внимание не само новите техники за анализ, но и управлението им.

прогноза - balkanservices.com

„През следващите 5 години и след това, звената в организациите, отговарящи за управление на риска, ще използват пазарни показатели и сигнали за идентифициране, прогнозиране и моделиране на неизвестни и скрити рискове, които няма да се материализират през следващите няколко години (напр. напрежение в търговията, регионални конфликти, политически промени, промени в работната сила и специфични за регионите климатични промени).“ – (по данни на Forrester[4])

5. SaaS е новият най-добър приятел на всички

За много компании през 2020 г. повишената употреба на облачни технологии и онлайн услуги беше от основно значение за поддържане на работата във виртуална среда. Това подтикна организациите да потърсят и внедрят SaaS, PaaS и други продукти от типа „aaS“ (as a service). Тези промени имаха благоприятни странични ефекти като скалируемост и гъвкавост.

Иновациите в сферата на бизнес анализите се развиват с бързи темпове, а моделът „софтуер като услуга“ или SaaS (от англ. software as a service) осигурява незабавен достъп до нови технологии, които подпомагат дигиталната трансформация.

В следващите месеци ускореният преход към SaaS ще доведе до по-голяма миграция на бази данни и бизнес приложения. Ще се затвърдят позициите на технологии, които позволяват достъп, преместване и унифициране на данни от множество източници, каквито са BI системите.

краткосрочно - balkanservices.com

Незабавен преход към повече софтуерни решения, предлагани като услуга (SaaS).

средносрочно - balkanservices.com

Бизнес софтуерът с ключово значение за дейността ще бъде прехвърлен в облака, последван от приложенията.

прогноза - balkanservices.com

До 2022 г. публичният облак ще е от основно значение за 90% от иновациите в областта на бизнес анализа и данните. (по данни на Gartner[5])

Кои са останалите 5 тенденции в BI и анализа на данни за 2021, вижте в продължението на статията оттук >

Ще се радваме да споделите статията, ако Ви е била полезна 🙂


В Balkan Services имаме експертни познания за бизнеса и технологиите, говорим и двата езика. Ще ви изслушаме внимателно и посъветваме за избор на точната бизнес система за вашите нужди.

Изпратете ни вашите въпроси оттук >

Balkan Services внедрява софтуерни решения за бизнеса от 2006 г. и има завършени повече от 640 проекта, от които над 400 са в областта на BI системите. Следваме изпитана методология на внедряване с ясни стъпки и ноу-хау за добрите практики.


Balkan Services digitalization newsletter - balkanservices.com

Източници:

[1]  Smarter with Gartner, 9 Future of Work Trends Post-COVID-19
[2]  IDC FutureScape: Worldwide Data, Integration, and Analytics 2020 Predictions, 29 October 2019, Doc # US44802519
[3]  Smarter with Gartner, Gartner Top 10 Trends in Data and Analytics for 2020
[4]  Forrester, “The New, Unstable Normal: How COVID-19 Will Change Business And Technology Forever,” July 14, 2020
[5]  Smarter with Gartner, Gartner Top 10 Trends in Data and Analytics for 2020

Balkan Services
Balkan Services

Balkan Services внедрява софтуерни решения за бизнеса от 2006 г. и има завършени повече от 720 проекта за имплементация на бизнес софтуер и изграждане на цялостна IT инфраструктура за 390+ компании. Следваме изпитана методология на внедряване с ясни стъпки и ноу-хау за добрите практики.