Българо-американска кредитна банка (БАКБ)

Българо-американска кредитна банка (БАКБ) предлага пълен пакет от банкови продукти и услуги на индивидуални и бизнес клиенти. Институцията работи активно с малки и средни компании, отчитайки плановете за тяхното бъдещо развитие, като им предлага съвременни и гъвкави решения.

Банката отговаря на високите изисквания на потребителите, адаптира се бързо към променящите се условия на банковия пазар и използва иновативни технологии, които могат да бъдат в услуга на клиентите й. 

XBRL Tagger

Описание на проекта

Според нововъведения от ESMA (Европейския орган за ценни книжа и пазари) ESEF стандарт (Европейски единен електронен формат), годишните консолидирани финансови отчети на издателите, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар, трябва да бъдат подготвени и представени в XBRL формат.

С цел автоматизиране на процеса по преобразуване на финансовите отчети в изискуемия XBRL формат, БАКБ закупува лицензи за сертифицирания XBRL инструмент XBRL Tagger, част от портфолиото ни. Решението дава възможност на служителите лесно и бързо сами да тагват (маркират), конвертират, коригират и валидират отчетите си съгласно ESEF.

Ползи за компанията

  • Спестяване на време чрез автоматизирано тагване на консолидирани финансови отчети;
  • Автоматично отразяване на промени в таксономиите;
  • Автоматично прехвърляне на тагове (маркери) от предходен отчетен период в следващ.

Потребители

  • Счетоводен и финансов отдел.