Политика за управление на Балкан Сървисис ООД

Визията на БАЛКАН СЪРВИСИС ООД е да бъде символ на компетентно консултиране в областта на информационните технологии и среда за професионална реализация и развитие. Всеки наш проект е ефективно бизнес решение, ключ към успеха на клиентите ни!

Нашата мисия е да подобрим организацията и използването на информационните технологии в компаниите, да допринесем за превръщането на данните в информация, на информацията в знание, на знанието в решения, а решенията в действия!

За да постигне горепоставените цели, Ръководството на фирма БАЛКАН СЪРВИСИС ООД се ангажира с провеждането на активна и целенасочена политика в следните направления:

  • Осигуряване на приоритет на качеството във всички етапи на предоставянето на услугите;
  • Следене на световните тенденции в развитието на технологиите и предлагане на най-съвременни високотехнологични решения;
  • Прилагане на изискванията за качество към услугите, предоставяни от доставчиците на фирмата;
  • Провеждане на иновационна политика, насочена към повишаване на надеждността на процесите и качеството на услугите;
  • Предлагане на услуги с гарантирани нива на изпълнение, прилагайки персонален и иновативен подход, висок професионализъм и ефективна комуникация;
  • Постоянно повишаване на квалификацията на служителите, въвеждане на нови технологии в работата на фирмата и постигане на партньорски взаимоотношения с водещите фирми на световно ниво;
  • Осигуряване на непрекъснатост на бизнес процесите чрез планиране на превантивни мерки и допълнителен капацитет;
  • Стремеж към минимизиране на въздействието върху околната среда произлизащо от бизнес процесите на организацията;
  • Ефикасно управление на отпадъците, което включва тяхното разделно събиране и предаване на компетенти органи за рециклиране.

За постигането на гореописаните цели, БАЛКАН СЪРВИСИС ООД е внедрила интегрирана система за управление съгласно изискванията на стандарти БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 27001:2013, БДС EN ISO 20000-1:2011 и БДС EN ISO 14001:2015.

Ръководството на фирма БАЛКАН СЪРВИСИС ООД гарантира, че изложената политика за управление е известна на всички служители, както и външни доставчици на услуги и че те разбират нейния смисъл и значение и се стремят да изпълняват поставените им задачи в съответствие с тези принципи.

Дата: 17.08.2017 г.