Crédit Agricole Romania

Банката е член на Credit Agricole Group, една от най-големите и най-динамично развиващите се финансови групи в света, притежава дейности на вътрешния и международните капиталови и парични пазари

 

ERP и BI

Balkan Services изпълни успешно проект по внедряване на система за управление на бизнес Atlantis ERP Financials в Креди Агрикол Румъния, която е част от френската група Credit Agricole. Проектът е продължил около седем месеца. Той включва интеграция с основната банкова система Oracle FlexCube, с Business Intelligence решението QlikView, както и внедряването на платформата за уеб достъп Atlantis Web Services, която позволява на над 100 потребители да достъпват фирмените данни през настолни компютри или преносими устройства.

Проектът обхваща управлението на взаимоотношенията с всички доставчици на банката, информацията за авансите към служителите, управлението на разходите за бъдещи периоди, както и тяхното разпределение по разходни (cost) центрове, в съответствие с организационната структура на финансовата компания. ERP - системата е напълно синхронизирана с румънските национални счетоводни стандарти, международните счетоводни стандарти, както и с корпоративните изисквания в рамките на Credit Agricole. Сред новите функционалности са също ежедневна преоценка на чуждестранните валутни позиции и иницииаране на плащания едновременно в местна и чуждестранна валута.

Важна особеност на новата система е, че може да управлява Данък Добавена Стойност, съобразно изискванията на местното законодателство, както и на стандартите VIES и Intrastat. Освен това Atlantis ERP изготвя всички необходими на Креди Агрикол Румъния отчети, свързани с местните регулаторни изисквания. Системата осъществява и моделиране на румънския сметкоплан, спрямо изискванията на Креди Агрикол на международно ниво. В рамките на проекта екипът на Балкан Сървисис е създал и политика по сигурността, която определя достъпа до различни видове корпоративна информация, както и групите от потребители и е напълно съобразена с румънските регулаторни изисквания и международните стандарти.

Автоматизирано е управлението на дълготрайните активи на Креди Агрикол Румъния, тяхното отчитане по международните счетоводни стандарти, ревалоризация, както и автоматизацията на записите, свързани с амортизацията. На практика ERP системата автоматично осчетоводява и разпределя формираната амортизация за съответния период по различни разходни (cost) центрове и отразява информацията в отчетите.