Евроинс АД

 "Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД  e една от първите застрахователни компании в България. Услугите на компанията покриват широк спектър от рискове и осигуряват комплексно застрахователно обслужване. Портфолиото на дружеството обхваща над 63 застрахователни продукта. „ЕВРОИНС“ АД има представителства в  87 града в страната и работи с повече от 4000 посредници.
Основен акционер в „Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД  е „Еврохолд България“ АД.

Гледай видео

 

Финансова консолидация с LucaNet

Описание на проекта

Внедрено е решение за управление финансовото представяне на организациите - „LucaNet“, в частта покриваща автоматизация и оптимизация на процеса по финансова консолидация.

Решението покрива две основни фази от процеса по консолидация – събирането и зареждането на данни от дъщерни дружества в единна система, и автоматизиране на консолидацията с представяне на данните от окончателния отчет:

 1. Фаза на събиране на данни:

Като краен резултат е постигнат унифициран процес по събиране на данни от дъщерните дружества в холдинговата структура, което включва:

 • Събиране на данните в единен формат – 3-месечен финансов отчет, годишен отчет, специфичен оперативен месечен отчет;
 • Автоматична предварителна проверка на всички вътрешногрупови разчети (вземания и задължения) и трансакции (приходи и разходи);
 • Нотификация за несъответствия в данните чрез проверка по предварително дефинирани правила за валидация на данни, с цел отстраняването им още преди стартиране на процеса по консолидация;
 • Обединяване и унифициране на финансовите данни от различни източници, държави, дружества, валути и др.


 1. Фаза на финансова консолидация:

След събирането на данните се преминава към процес по автоматизирана консолидация, като са реализирани:

 • Aвтоматизиране на операциите, свързани с капиталова консолидация;
 • Исторически данни за всички промени в собствеността (придобивания, продажба, промяна в капитала на дъщерните дружества, промяна на дела в капитала на дъщерните дружества);
 • Неконтролиращо участие – автоматизиране изчисляване и представяне;
 • Eлиминиране на разчети в групата;
 • Eлиминация на вътрешно групови приходи/разходи.

 

   

   3. Допълнителни специфични функционалности:

 • Автоматизиран процес по изготвяне на ежемесечна справка за „Платежоспособност II“ за всички дружества поотделно, както и за цялата група;
 • Автоматизиран процес по изготвяне на индивидуални и консолидирани справки за „Комисия за финансов надзор“ за всяко тримесечие.


  4. Специфични резултати за клиента:

 • Визуализация на необходимите крайни отчети: на ниво компания или група, консолидирани или неконсолидирани;
 • Лесна рекласификация на данните в съществуващи отчети, която се отразява за всички дружества в групата и за всички предходни периоди;
 • Съпоставяне на финансови данни, класифицирани по видове дейности, по периоди, и региони;
 • Групиране на данни от различни отчети с цел изготвяне на производни репорти, в зависимост от целите на отчета;
 • Графично изобразяване на данните;
 • Сравняване на отчети по определени критерии или периоди.


Ползи

 • Спестяване на време на ключови служители чрез автоматизиране на процесите по консолидация и репортинг;
 • Бързо и лесно проследяване на финансовото състояние на бизнеса чрез автоматизирани изчисления на ключови показатели;
 • Съкратено време за проверка на вътрешнофирмените вземания и задължения, приходи и разходи, плащания;
 • Унифициране на отчети – всички промени се отразяват за всички дружества;
 • Превенция от грешки и неточности при преизчисления чрез поддържане на различни валутни курсове;
 • Пълна проследимост на промените в процента на инвестиции в дъщерните дружества;
 • Съхраняване на история за корекции на консолидационни елиминации на индивидуален и групов отчет;
 • Възможност за изчисляване и визуализация на предварително зададени коефициенти за финансов анализ (KPI’s), както и възможност за създаване на нови, валидни на ниво фирма, дейност, група, период, валута.


Потребители

 • Финансов мениджмънт