Еврохолд България АД

Еврохолд България е една от водещите публични компании, чийто акции се търгуват на Българска Фондова Борса - София. Инвестиционният портфейл на Холдинга включва дъщерни дружества, извършващи дейности в четири направления - финансови услуги, продажба на автомобили, лизинг и застраховане. Взаимно допълващите се дейности предоставят значителни възможности за бързо нарастване на пазарните дялове на компаниите в холдинговата структура, оптимизиране на разходите, засилване на конкурентно способността и в резултат на това повишаване на печалбата на Еврохолд.

 

BI

Балкан Сървисис реализира проект по внедряване на Business Intelligence решението Qlik. Приложението дава възможност на дружеството да следи всички лизингови договори, обезпеченията по тях, лихви, вноски и плащания, на базата на репортинг.