Начало | Клиенти | Монбат Рисайклинг ЕАД

Монбат Рисайклинг ЕАД

Проект с европейско съфинансиране

Сектор
Рециклиране на  материали.

Профил
МОНБАТ РИСАЙКЛИНГ ЕАД е правоприемник на Завода за рециклиране на батерии в Монтана с повече от 40 годишна история.  Основната дейност на МОНБАТ РИСАЙКЛИНГ ЕАД е рециклиране на стари акумулаторни батерии и производство на олово и оловни сплави.

Резюме на проекта
Основната цел на проекта е подобряване условията на труд в МОНБАТ РИСАЙКЛИНГ ЕАД  при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа.

Реализиране на проекта
Чрез осигурено финансиране по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  “Безопасен труд” на стойност 244 443,98 лв.

Постигнати резултати
Подобрените условия на труд допринасят  за повишаване на производителността на труда и ефективността на производството  чрез създаване на условия за рационално използване и организация на трудовите, материалните и финансови ресурси. Създадени са предпоставки за намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания.

Дейности по проекта

  • Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, както и  разработване и придобиване на стандарти за безопасни условия на труд във връзка с въвеждане на ново работно оборудване и технологии (OHSAS 18 001).
  • Извършена е модернизация на съществуващите климатични и вентилационни съоръжения, свързана  с подобряване условията на труд; закупени са лични предпазни средства и специално работно облекло за всички служители. Проведено е обучение на служители за безопасна работа с нововъведено оборудване.