Един от най-големите производители на месни продукти и колбаси в България – Бони Холдинг автоматизира процеса по консолидация на финансовите си отчети чрез софтуерното решение LucaNet.Financial Consolidation, внедрено от Balkan Services. Целта на проекта е да се ускори процесът по изготвяне на консолидираните отчети и да се намали до минимум рискът от допускане на грешки.


За да се ограничи времето за консолидация, данните се изтеглят автоматично от оперативните справки на всички 15 дружествата в холдинга чрез решението LucaNet.Financial Consolidation. Благодарение на системата се елиминират вземания и задължения, приходи и разходи между свързани предприятия, нереализирани печалби в налични материални запаси и дълготрайни активи.


„Ценно преимущество на LucaNet.Financial Consolidation е фактът, че решението дава възможност за анализ на бизнеса и в направления различни от финансовата консолидация. На практика системата може да е полезна и при изготвянето на допълнителни справки, независимо от консолидационния процес, изчисляване на коефициенти за ефективност (KPIs), ползвайки данни от индивидуалните отчети на дружествата.“, това сподели Христо Стоянов, Финансов директор, Бони Холдинг.