Одобрени са всички четири проекта по схема „Безопасен труд”, които отделът за Европейски проекти и програми на Balkan Services подготви. „Монбат” АД, „Монбат Рисайклинг” ЕАД , „Старт” АД и „Палиррия България” ЕАД са организациите, който ще получат безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“. За малки и средни предприятие се финансират 100% от допустимите разходи. За големи фирми процентът на финансиране по програмата е 80%. С осъществяванетo на дейностите по проектите се цели значително подобряване на условията на труд в участващите предприятия. Схемата за предоставяне на финансова помощ ще бъде отворена отново през месец август. Повече информация може да получите при нашите колеги от отдел “Европейски проекти и прогрми“ на Balkan Services.