Ивайло Кръстанов от Аксон България АД - клиент на Balkan Services
Ивайло Кръстанов
Мениджър продажби, Аксон България АД

Клиент на Balkan Services

Още по време на предварителните срещи и впечатляващите презентации, които от Balkan Services направиха за нас ни стана ясно, че екипът на тази консултантска компания е страхотен и се разбираме само с „една” дума.
Проект за внедряване на Qlik Sense 

Аксон България АД

Аксон България АД е предпочитан търговски партньор за дистрибуция, логистика и маркетинг в бързооборотния сектор с над 30-годишна история. Компанията оперира в голям брой дистрибуционни канали – международни и местни търговски вериги, самостоятелни магазини за хранителни стоки, аптеки, дрогерии, бензиностанции, магазини за строителство и поддръжка на дома, и други търговски обекти за продажба на стоки на крайни клиенти.

BI

Описание на проекта

За последните 30 години данните на Аксон достигат до над 150 млн. записа. Разрастването на бизнеса, в комбинация с естеството на дейността на компанията, пораждат нужда от допълнителен репортинг, който да бъде достъпен за всички служители.

Поради огромния обем данни, преди внедряването на BI система, за да бъдат генерирани конкретни справки, били изпращани заявки към ИТ отдела, и получаването им можело да отнеме цял ден. След проекта подобни справки се изготвят от всеки оторизиран служител с няколко клика.

За посрещане необходимостта от навременни и верни справки, Balkan Services внедрява BI системата Qlik Sense в Аксон България АД. Решението за бизнес анализи обхваща всички справки в отделите „Продажби”, „Финанси“, „Логистика“, „Маркетинг”, както и отделен дашборд, изготвен за стратегически цели и обхващащ ключови показатели от различните направления в общ корпоративен дашборд.

Проектът за внедряване на BI система стартира с детайлен бизнес анализ на продажбите и последващото автоматизиране на репортинга в търговски отдел.

В последствие са създадени функционалности за генериране на годишни финансови отчети според българските стандарти, функционален P&L и отчет за паричния поток, както и на чисто нови счетоводни справки – главна книга, оборотна ведомост, хронология на сметка, баланс, отчет за приходите и разходите (ОПР).

На следващ етап от проекта е създадено информационно табло (т.нар. Dashboard) на ниво компания, което позволява на ръководството ежедневно проследяване на над 100 ключови показатели за ефективност.

Ползи

 • Автоматизиран и значително ускорен процес по репортинг;
 • Улеснено и ускорено създаване на персонализирани справки в различни сечения и визуализации;
 • Гарантирана достоверност и надеждност на фирмените данни;
 • Освобождаване на време на служителите чрез отпадане на ежедневното ръчно генериране на голям брой репорти;
 • Улеснено и ускорено вземане на навременни и информирани управленски решения, базирани на актуални данни и изчерпателни отговори относно пазарните изисквания и текущата позиция на компанията;
 • Повишена ефективност в организацията, улеснено и ускорено ежедневно проследяване на над 100 ключови показателя за ефективност;
 • Улеснен достъп до исторически данни от 2002 г. до днес;
 • Улеснено проследяване на влиянието на отстъпките върху продажбите и получаване на информация на ежедневна база за средната отстъпка, с която работи компанията с даден клиент;
 • Улеснено проследяване на наличностите в складовете, стокооборота, както и на партидните номера по клиенти, по доставки, по офиси и сроковете на годност;
 • Подобрен контрол на стоковите запаси – като брой и като срокове на годност, редуциране на брака;
 • Незабавен достъп до оборотна ведомост и главна книга;
 • Улеснено планиране и сравнение на данни с минали периоди.

 

Потребители

 • Висш мениджмънт;
 • Търговски отдел;
 • Финанси и контролинг отдел;
 • Счетоводен отдел;
 • ИТ отдел;
 • Логистика;
 • Мениджъри на регионални офиси.

 

Интеграции