Начало | Клиенти | Balkan Services Ltd.

Balkan Services Ltd.

Собствени проекти на Балкан Сървисис с европейско съфинансиране

Нови възможности в Balkan Services

 • Резюме на проекта:
  Създаване на възможности за назначаване на нови служители в Balkan Services
 • Финансираща програма:
  ОП „Развитие на човешките ресурси“
 • Ползи от проекта:
  Благодарение на спечеления проект Balkan Services предстои да открие 12 нови работни позиции „Бизнес консултант“, като освен възнаграждения, сумата покрива и оборудване на работните места, осигуряване на техника, обучение на служителите по английски език, както и специфични обучения, свързани със софтуерите, които компанията предлага.
 • Дейности:
  -    Назначени 12 нови служители на длъжността „Бизнес консултант“
  -    Обучение по дигитални компетенции – работа със софтуерите, които Balkan Services внедрява.
  -    Обучение по английски език
  -    Закупуване на компютри и друго техническо и офис оборудване

 

Технологично развитие на Balkan Services чрез разширяване на портфолиото от предлагани (ERP) продукти

 • Резюме на проекта
  Успешна реализация на пазара и последващо разработване на софтуерен продукт Atlantis II ERP SaaS, с който Balkan Services предлага на своите клиенти  иновативна услуга за българския пазар – Software-as-a-Service (SaaS) или софтуер като услуга.
 • Финансираща програма
  Чрез осигурено финансиране по ОП „Конкурентоспособност” - процедура „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”.
 • Ползи от проекта
  Балкан Сървисис затвърждава позициите си на водещ доставчик на бизнес решения, като предлага на клиентите си интегрирана, високотехнологична ERP система в облака, изискваща по-малки инвестициии, с бърз интернет достъп и по-кратък срок за внедряване.
 • Дейности по проекта
  Основните дейности в проекта са свързани с инвестиции в компютри, сървъри и консултантски услуги основно от инженерно-технически характер. Проектът включва и консултантски услуги за изготвяне на маркетингова стратегия за развитие на софтуерното приложение.

X3 International – иновативно средство за финансов анализ

 • Резюме на проекта
  Разработване и успешна реализация на пазара на иновативен софтуерен продукт  „X3 International”, предоставящ високонадеждни финансови анализи и аналитични инструменти за осъществяване на точни и достоверни оценки на ценните книжа, търгувани на фондовите борси в България, Полша, Сърбия, Македония, Румъния и Хърватия.
 • Финансираща програма
  Чрез осигурено финансиране по ОП „Конкурентоспособност” - процедура „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”.
 • Ползи от проекта
  „X3 International” обединява данните от тримесечните и годишните финансови отчети, предоставени от публичните дружества в България, Полша, Сърбия, Македония, Румъния и Хърватия, както и информация за тяхната дневна борсова търговия. Продуктът осигурява на потребителите възможност да намерят, анализират, сравняват фундаментални данни за компаниите - обект на техния интерес.
 • Дейности по проекта
  Основните дейности са свързани със закупуване на ДМА и ДНА - сървърни конфигурации, лицензи и база данни, необходими за работата на продукта. Консултантските услуги, които са използвани, подпомогат процеса по внедряване на новите функционалности на приложението, допълнителна обработка на базата данни и професионално маркетингово проучване и анализ.

 

Проект SEED (PSP-ICT Programme- European Commission)
www.seed-project.eu

 • Резюме на проекта
  Основната цел на проекта SEED (Speeding Every European Digital) е повишаване на осведомеността на гражданите за съществуващите eGovernment услуги и съдържание, давайки им по-голяма възможност да се възползват от тези услуги. Това се постига чрез използване на атрактивни начини за представяне на информацията, публикувана от общините - чрез използване на визуални елементи, звук и т.н.
 • Финансираща програма
  Проектът е съфинансиран от Европейската комисия по програма CIP (Competitiveness and Innovations).
 • Ползи от проекта
  По същество проектът дава възможност на участващите общини  да предоставят по атрактивен начин информация за услугите, които предлагат, както и за събитията, които организират. Реализирани са много на брой дисплеи с информация, необходима на гражданите на даден град.
 • Дейности по проекта
  В проекта участват 12 партньора от 7 страни, като от страна на България участват Балкан Сървисис и Община Варна. Балкан Сървисис е технологичният партньор по проекта за България.
  По проекта са изградени специфични за нуждите на всяка община платформи с услугите и информацията, които предоставя дадената община, като информацията се излъчва на различни устройства – екрани, киоски, компютри и мобилни устройства.

 

Проект RFID-ROI-SME (CIP-ICT-PSP-2009-3) 
www.rfid-roi-sme.eu

 • Резюме на проекта 
  Основната цел на проекта е внедряването на RFID решения в 8 малки или средни предприятия в Европа. По време на пилотния проект Балкан Сървисис  внедри RFID решение за управление на логистика и складове в предприятие за търговия на кабели.
 • Реализиране на проекта
  Проектът е съфинансиран от Европейската комисия по програма CIP (Competitiveness and Innovations).
 • Ползи от проекта
  Подобрено управление на стоковите запаси чрез автоматизиране на процесите по експлоатация на стоките: съхранение, логистика и т.н. Подобрено обслужване на клиентите благодарение на подобрените складови процеси. Намаление на процента остатъци от неизползвани кабели. 

 

Проект Main CODE 
http://maincode.eu

 • Резюме на проекта
  Осъществяване на цялостен подход към регионалните политики за техническа поддръжка чрез разработване и внедряване на единен регионален софтуер.
 • Финансираща програма
  Одобрен проект по програма за Транс-гранично сътрудничество България - Гърция 2007 – 2013.
 • Ползи от проекта
  Във фокуса на проекта е устойчивото развитие на региона, като допринася за производителността на активите, пестене на енергия, по-безопасни условия на труда и намаляване на екологични катастрофи.
 • Дейности по проекта
  В партньорство са пет гръцки и три български партньори - три академични институции (два университета и един изследователски център) предоставят своя изследователски опит, три бизнес камари свързват резултатите от проекта с реалните нужди на пазара, една организация по поддръжка и едно общинско предприятие  предоставят своите знания по въпросите за поддръжка.

 

AMCOM
amcom-project.eu

 • Резюме на проекта
  По проект AMCOM е създадена обучителна програма, разделена на модули, за придобиване на знания, свързани с управлението на машини и системи (активи). Обучението е предвидено да се провежда в неформална среда, на работното място. Основната цел на проекта е създаването на обучително съдържание и евтини възможности за обучение в сферата на управлението на машини и системи.
 • Финансираща програма
  Проектът е финансиран по програма „Еразъм+“ .
 • Ползи от проекта
  Създаване на ефективни и евтини възможности за обучение в сферата на поддръжка на машини и системи. Синтезиране на приложението на европейските изисквания в сферата на поддръжката на машини и системи. Възможност за обучение от работното място и самостоятелно тестване за самооценка на наличните знания по темата.
 • Дейности:
  - Разработване на съдържание на обучителната програма,
  -  Създаване на обучителна матрица с многослойна структура, която да оценява компетенции, умения и опит,
  -  Създаване на модули на обучителната система,
  -  Създаване на модули, свързани с конкретни умения, които да се базират на принципа на „учене, базирано на реални проблеми“),
  -  Създаване на онлайн тест за самооценка на собствените знания.