Начало | Клиенти | Бони Холдинг АД
Христо Стоянов
Христо Стоянов
Финансов директор, „Бони Холдинг“ АД

Клиент на Balkan Services

“Внедряването ни помогна да преосмислим доста от процесите, които се случват при самата консолидация на финансовите отчети. Успяхме да преподредим много неща и да ги поставим на една основа, която позволява сравнимост при отделните дружества.”

Бони Холдинг АД

Бони Холдинг АД е лидер в производството на свинско месo и е сред най-утвърдените производители на месни продукти и колбаси.

Компанията включва ферми за хибридно и стоково свиневъдство, както и един от най-модерните месопреработвателни комплекси в Европа, който разполага с технологични възможности за производство на неограничена продуктова гама месни продукти.

От 2010 г. Balkan Services има осъществени 4 проекта в "Бони Холдинг": изграждане на BI система, финансова консолидация, IT поддръжка и внедряване на CRM решение.


Финансова консолидация

Описание на проекта:

Внедрено е специализирано решение за консолидация и планиране - LucaNet.

Създаден е стандартизиран формат за попълване на индивидуалните отчети на всички компании, които се импортват автоматично в системата с осигурен контрол върху консистентността на данните.

Автоматизиране на процеса по финансова консолидация:

 • елиминиране на вътрешно групови разчети;
 • приходи и разходи в групата;
 • нереализирани печалби в остатъци на активи и материални запаси;
 • капиталова консолидация;
 • неконтролиращо участие в дружествата.

Внедряването на софтуера позволява изготвяне на неограничен брой  допълнителни справки от потребителите, без да е необходима намесата на програмисти или консултанти.

Ползи за компанията:

 • значително съкращаване на времето за консолидация;
 • минимизиране на грешки и отклонения;
 • историческа проследимост на консолидационните операции и процедури;
 • справки, включващи нефинансова информация, позволяваща създаване на оперативни ключови показатели, подпомагащи управленските решения;
 • детайлизация на данните;
 • съпоставимост на ключови показатели между отделни дружества, данни за различни времеви периоди;
 • визуализиране на данни по типове дейности в групата;
 • възможност за последваща деконсолидация на дъщерни дружества;
 • минимални изисквания към хардуер.

Потребители:

 • Финансов директор;
 • Финансови анализатори;
 • Одитори.


Вижте повече за проекта ТУК!

BI

Проектът включва изграждане на Data Warehouse. Потребителите на решението използват Qlik за визуализация на информацията, справки и анализи по многобройни сечения. Потребителите могат да се възползват от изключителната гъвкавост при визуализирането на информацията от Qlik, благодарение на асоциативната технология на продукта и възможностите за избор и промяна на дименсии във всички справки. Приложението позволява да бъдат сравнени продажбите, върната стока и реализацията спрямо минали периоди и постигнати резултати спрямо планирани. Изчисляват се основни ключови показатели и могат много лесно да бъдат анализирани вземанията по клиенти и плащанията с възможност за drill-down до ниво документ.

Вижте повече за проекта ТУК!

IT поддръжка

Описание:

Предоставяне/предоставена е:
• цялостна услуга по администрация на сървър, компютри (настолни и преносими), мрежово оборудване, офис техника и периферия;
• създаване, съхранение и администрация на архиви;
• администрация на потребители в активна директория;
• внедряване на политики за информационна сигурност, администрация на Firewall устройства;
• Продажба на хардуер (включва търговска консултация, продажба, доставка, инсталация и сервиз);
• Продажба на софтуер (включва търговска консултация, продажба, доставка, инсталация). Обхват: операционни системи, офис пакети, антивирусен и приложен софтуер.

Ползи за компанията:

• Непрекъсваемост на бизнес процеса;
• Сигурност на информацията и превенция на проблемите;
• По-голяма ефективност на всички звена в компанията.

Внедряване на CRM решение

Описание на проекта:

CRM проекта управлява дейността на търговските представители чрез мобилно приложение (Resco Mobile CRM), чрез което се отчитат посещенията в търговските обекти, както и дейностите при всяко едно от тях. 

В Back office часта (Microsoft Dynamics CRM) се управляват клиентски номенклатури, данни за продуктите и се извлича информацията подадена от търговските представители свързана с обектите.

Ползи (за компанията) от проекта:

 • Подобряване отчетността на работата;
 • Ускоряване процеса на взимане на заявки, чрез директното изпращане до дистрибутора;
 • Следене на проблемните стоки /повредени и брак/;
 • Възможност за проверка на дейността на търговския представител /Store check/ от регионалния мениджър;
 • Отчитане и планиране на посещенията;
 • Възможност за спускане на задачи от регионални мениджъри към търговските представители;
 • Възможност за множество справки за нуждите на търговските предтавители като: брой посещения, брой заявки, както и позициите по тях.

Потребители:

 •  регионални мениджъри и търговски представители