Начало | Клиенти | МОНБАТ АД
Виктор Спириев
Виктор Спириев
Главен финансов контрольор, Monbat Group

Клиент на Balkan Services

"В Monbat сме се посветили на отличните резултати. Когато става дума за наблюдение и контрол на нашите производствени процеси, се възползваме от ИТ технологиите, за да създадем ефективна и ефикасна среда на контрол." Проекти: Внедряване на Atlantis ERP и Qlik

МОНБАТ АД

Групата компании Монбат е водещ европейски производител на оловно-кисели акумулаторни батерии с разнообразно приложение.

“Монбат” АД е най-големият производител на акумулаторни батерии с разнообразно приложение в България. Продукцията на компанията, която включва стартерни батерии, стационарни батерии, батерии за фотоволтаични системи, специални батерии с военно приложение и локомотивни батерии, е позната в 50 страни.

ERP

Внедрена система за управление на бизнеса Atlantis ERP обхващаща цялата дейност на компанията. В Atlantis ERP също така се въвеждат техническите показатели на процеса, по който се извършва последващ контрол, което дава солидна база за сравнение на целия производствен процес. Автоматизирани са и процесите при покупка на материали. Отдел „Логистика” използва системата за организиране на транспортирането на доставките до завода, следене статуса на направените поръчки, уведомяване чрез автоматично генериранисъобщения доставчиците за получаването на материалите или изготвянето на определени курсове за доставки от и към компанията на готова продукция или суровини. Съвместно с мениджмънта на дружеството се разработиха ключовите показатели и измерители за ефективността на завода. Това бе постигнато с помощта на BI решението Qlik.

 

BI

Проектът е реализиран върху Qlik BI на два етапа. На първия етап са покрити нуждите от анализ на производствените процеси. Чрез информационни тебла (dashboards) са изведени и анализирани ключовите показатели (KPIs) като се следи тяхното изпълнение спрямо дневните или месечните цели на компанията. Вторият етап на проекта обхваща финансов анализ, баланс, оперативни отчети, парични потоци и дава ясен поглед върху текущото финансово състояние.

Решението е интегрирано с внедрената ERP система Atlantis. Интеграцията на Atlantis ERP и BI решението Qlik отчита много ползи. Налични са подробни справки по разходните центрове за произведената продукция и вложените материали, детайлни справки по смени за изпълнение на поставената цел. Генерираните данни от двете системи дават възможност за определяне на себестойността по вид на готовата продукция и по фази на производството. Това позволява съпоставка на себестойността спрямо продажната цена и борсовата цена, определена от Лондонска метална борса. Всички предварително зададени справки се изпълняват според изискванията на ръководството. В момента те се изготвят бързо и носят нужната информация на потребителите им.

Проект с европейско съфинансиране 


Резюме на проекта
Основната цел на проекта е подобряване условията на труд в МОНБАТ АД  при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа.

Реализиране на проекта
Чрез осигурено финансиране по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  “Безопасен труд” на стойност 226 727,16 лв.

Постигнати резултати
Подобрените условия на труд допринасят за повишаване на производителността на труда и ефективността на производството  чрез създаване на условия за рационално използване и организация на трудовите, материалните и финансови ресурси. Създадени са предпоставки за намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания.

Дейности по проекта
По проекта са извършени следните основни дейности:

  • Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, както и  разработване и придобиване на стандарти за безопасни условия на труд във връзка с въвеждане на ново работно оборудване и технологии (OHSAS 18 001).
  • Закупени са лични предпазни средства и специално работно облекло за всички служители в предприятието, повишена е безопасността при работа.