ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

Първа инвестиционна банка АД е българска търговска банка със седалище в София, основана през 1993 г.
Първа инвестиционна банка (ПИБ) извършва банкова дейност на територията на България, както и сделки в чужбина. ПИБ е лицензиран първичен дилър на държавни ценни книжа и инвестиционен посредник.
Клиентите на Първа инвестиционна банка попадат в следните групи: частни лица; микро, малък и среден бизнес; корпоративен бизнес и институции.

Първа инвестиционна банка се стреми да продължи да бъде една от най-добрите банки в България и Балканския регион, призната като бързо развиваща се, иновативна, клиентски ориентирана банка, която предлага изключителни продукти и услуги на клиентите си, осигурява отлични възможности за кариера на служителите и е социално ангажирана. Банката се стреми към развитие на регионална мрежа чрез дъщерни банки и/или банки под общ контрол за обслужване на потребностите на бизнеса на Балканския регион.

 

 

ATLANTIS ERP FINANCIALS

Внедряване на вертикално банково решение Atlantis ERP Financial обслужващо разходната финансово-счетоводна дейност на банката: разпределяне на разходите по кост центрове и дейности, управление на дълготрайни и краткотрайни активи, покупка и складово стопанство на консумативи, плащания към доставчици, фактуриране на клиенти, управление на подотчетнином лица, данъци и такси, договорни услуги (наеми, парно), търговска дейност с нумизматика (благородни метали), управление на трезори. Atlantis ERP Financial е успешно интегрирана с банковата система iFlex, системата за ТРЗ, Reveleus - база данни за целите на Basel II.

 

BI 

Описание на проекта:

Внедрено е BI решение на база платформата QlikView, в което се анализират продажбата и наличностите на инвестиционно злато и нумизматика във всички офиси на банката. Потребителите могат ежедневно да проследяват транзакциите до най-малкия детайл.

Ползи (за компанията) от проекта:

• Автоматизирано изготвяне на справки и отчети
• Бърза работа с цялата историческа информация
• Графично представяне на данни и тенденции

Потребители:

Директор и отдел „Злато и нумизматика “


Интеграции:

Atlantis ERP Financials