Smule

Smule Inc. е глобален лидер в интерактивното създаване на музика с мисията чрез нея да свързва света. Всеки ден милиони хора използват продуктите на Smule, включително социалното приложение за пеене Smule, AutoRap и Magic Piano®, за да създадат оригинални изпълнения, да си сътрудничат с нови приятели и да се присъединят към глобална общност от любители на музиката. Smule има свой офис в София, България от 2018 г.

ERP

Описание на проекта

Както много базирани в САЩ дружества, Smule Inc. използва облачната ERP система NetSuite за управление на бизнеса. Предвид непрекъснатия растеж на дъщерното дружество в България, необходимостта от интегрирана система за осчетоводяване и отчитане става все по-спешна.

Smule България избра NetSuite като по-нататъшна стъпка в рационализирането и управлението на глобалната дейност на Групата. ERP решението се използва не само за счетоводни цели, но и за финансово и управленско отчитане.

С оглед разполагането с решение, което може да бъде използвано за групата, както и за нормативни цели, бе приложен специализиран счетоводен Multi-Book модул, който позволява на Smule да води своите счетоводни отчети според две отделни правни рамки - американската GAAP (общоприети счетоводни принципи) и българската. 

Освен това системата позволява на Smule да автоматизира и подпомогне лесното отчитане към български институции, като част от съответствието с нормативните изисквания в страната.

Целият проект за ERP интеграция отне само 3 месеца и по-голямата част от него бе извършена дистанционно поради пандемията от COVID-19.

 

Ползи за бизнеса:

  • Значително съкръщаване на времето за консолидиране и отчитане на групата (от дни на часове);
  • По-добро управление на риска чрез намаляване на фактора грешка при ръчно боравене;
  • Възможност за водене на счетоводство в различни валути и според различни счетоводни рамки;
  • Автоматизиране на процесите на конвертиране на валути и преоценка на активи;
  • Автоматизиране и подобряване на отчетите както за нормативни, така и за управленски цели;
  • Автоматизиране и подобряване на отчитането на дълготрайни активи - според счетоводните и данъчни стандарти.

 

Потребители:

  • Финансов и счетоводен отдел