Старт АД

Проект с европейско съфинансиране


Сектор
Производство на оловно-кисели акумулаторни батерии.


Профил
СТАРТ АД е част от групата МОНБАТ. Основната специализация на СТАРТ АД  е производство на висококачествени акумулатори за тежкотоварни автомобили.

Резюме на проекта
Основната цел на проекта е подобряване условията на труд в СТАРТ АД  при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа.


Реализиране на проекта
Чрез осигурено финансиране по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  “Безопасен труд” на стойност 150 024,84 лв.

Постигнати резултати
Подобрените условия на труд допринасят  за повишаване на производителността на труда и ефективността на производството  чрез създаване на условия за рационално използване и организация на трудовите, материалните и финансови ресурси. Създадени са предпоставки за намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания.

Дейности по проекта
По проекта са извършени следните основни дейности:

  • Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, както и  разработване и придобиване на стандарти за безопасни условия на труд във връзка с въвеждане на ново работно оборудване и технологии (OHSAS 18 001).
  • Закупени са лични предпазни средства и специално работно облекло за всички служители в предприятието, повишена е безопасността при работа.