Начало | Клиенти | ОББ Интерлийз
Златина Йотова
Златина Йотова
Финансов директор в ОББ Интерлийз ЕАД

Клиент на Balkan Services

"Чрез Qlik Sense ние имаме възможност да се съсредоточим върху анализа на данни. Той ни помага да базираме нашите управленски решения на актуални данни, поднесени по много по-видим начин, което увеличава бързината за вземане на решение, съответно и конкурентоспособността на компанията като цяло. Резултатите вече показват, че постигаме по-добър растеж в частта „Нов бизнес“, което е най-важното за нас като компания, за акционерите и за цялата група. “

ОББ Интерлийз

ОББ Интерлийз ЕАД е водеща българска лизингова компания, която е част от белгийската банково-застрахователна група KBC Груп. ОББ Интерлийз финансира покупката на леки и лекотоварни автомобили, транспортни средства, производствено оборудване, строителна и селскостопанска техника за почти всички отрасли на българската икономика и публичния сектор. Основни форми на финансиране, които се осъществяват от компанията, са финансов и оперативен лизинг.

BI

Описание на проекта:

Постоянното развитие на компанията, нуждите от все по-голям брой анализи, по-детайлни справки, допълнителна гледна точка и търсене на зависимости между отделните ключови показатели, пораждат необходимостта от автоматизиране на отчетите и създаване на единна, гъвкава и динамична информационно-отчетна система.

В резултат на изпълнението на фаза 1 от проекта в ОББ Интерлийз е изградена и внедрена Business Intelligence системата Qlik Sense, която обхваща анализ на продажбите за „Нов бизнес“ и „Портфейл“, и по-конкретно справки за:

 • Изпълнение на заложените цели на ниво агент;
 • Пазарен дял;
 • Активни клиенти, топ клиенти и сделки, топ доставчици;
 • Кръстосани продажби;
 • Застраховани активи, премии и комисионни;
 • Анализ на рентабилността по бизнес линии;
 • Рентабилност на лизингови администратори, агенти, посредници.


В едно BI приложение, достъпно за крайните потребители, са разработени 22 дашборда с графични и таблични справки, както и ключови показатели, улесняващи бизнес процесите и вземането на решения. В системата за бизнес анализи са заложени правила за управление на достъпа на крайни потребители спрямо ниво и позиция в организацията.

BI софтуерът е успешно интегриран с основната система на компанията за управление на лизинговите сделки (договори и приложения), счетоводната система и съответните външни Excel файлове, които поддържат данни за планови цели.

Ползи за компанията:

 • Освобождаване на време на ключови служители в компанията чрез автоматизиране изготвянето на репорти и справки по предварително зададени дименсии, измерители и ключови показатели;
 • Елиминация на ръчната консолидация на данни и автоматично обединяване и унифициране на данните от различни източници;
 • Агрегирани и детайлни данни на различни нива и сечения, които откриват възможности за осигуряване на контрол на качеството на данните – проследяване и коригиране на допуснати неточности;
 • Достъп и наличие на ежедневни актуални справки, които да дадат възможност за преглед и анализ на резултатите;
 • Единна версия на истината – всички потребители работят с едни и същи данни;
 • Възможност за анализ на данните до най-ниско ниво (drill down).


Потребители:

 • Висш мениджмънт на компанията и групата;
 • Финансов директор и репортинг звено на финансово-счетоводен отдел;
 • Ръководители на звена - регионални мениджъри и др.;
 • Бизнес анализатори;
 • IT отдел.