Начало | Клиенти | ОББ Интерлийз

ОББ Интерлийз

ОББ Интерлийз ЕАД е водеща българска лизингова компания, която е част от белгийската банково-застрахователна група KBC Груп. ОББ Интерлийз финансира покупката на леки и лекотоварни автомобили, транспортни средства, производствено оборудване, строителна и селскостопанска техника за почти всички отрасли на българската икономика и публичния сектор. Основни форми на финансиране, които се осъществяват от компанията, са финансов и оперативен лизинг.

BI

Описание на проекта:

Постоянното развитие на компанията, нуждите от все по-голям брой анализи, по-детайлни справки, допълнителна гледна точка и търсене на зависимости между отделните ключови показатели, пораждат необходимостта от автоматизиране на отчетите и създаване на единна, гъвкава и динамична информационно-отчетна система.

В резултат на изпълнението на фаза 1 от проекта в ОББ Интерлийз е изградена и внедрена Business Intelligence системата Qlik Sense, която обхваща анализ на продажбите за „Нов бизнес“ и „Портфейл“, и по-конкретно справки за:

 • Изпълнение на заложените цели на ниво агент;
 • Пазарен дял;
 • Активни клиенти, топ клиенти и сделки, топ доставчици;
 • Кръстосани продажби;
 • Застраховани активи, премии и комисионни;
 • Анализ на рентабилността по бизнес линии;
 • Рентабилност на лизингови администратори, агенти, посредници.


В едно BI приложение, достъпно за крайните потребители, са разработени 22 дашборда с графични и таблични справки, както и ключови показатели, улесняващи бизнес процесите и вземането на решения. В системата за бизнес анализи са заложени правила за управление на достъпа на крайни потребители спрямо ниво и позиция в организацията.

BI софтуерът е успешно интегриран с основната система на компанията за управление на лизинговите сделки (договори и приложения), счетоводната система и съответните външни Excel файлове, които поддържат данни за планови цели.

Ползи за компанията:

 • Освобождаване на време на ключови служители в компанията чрез автоматизиране изготвянето на репорти и справки по предварително зададени дименсии, измерители и ключови показатели;
 • Елиминация на ръчната консолидация на данни и автоматично обединяване и унифициране на данните от различни източници;
 • Агрегирани и детайлни данни на различни нива и сечения, които откриват възможности за осигуряване на контрол на качеството на данните – проследяване и коригиране на допуснати неточности;
 • Достъп и наличие на ежедневни актуални справки, които да дадат възможност за преглед и анализ на резултатите;
 • Единна версия на истината – всички потребители работят с едни и същи данни;
 • Възможност за анализ на данните до най-ниско ниво (drill down).


Потребители:

 • Висш мениджмънт на компанията и групата;
 • Финансов директор и репортинг звено на финансово-счетоводен отдел;
 • Ръководители на звена - регионални мениджъри и др.;
 • Бизнес анализатори;
 • IT отдел.