Balkan Services завърши успешно първата фаза на Business Intelligence проект в една от водещите български лизингови компании – ОББ Интерлийз, част от белгийската банково-застрахователна група KBC Груп.

Поради непрестанното развитие на бизнеса и нарастващата необходимост от детайлни справки и анализи в компанията, възниква нуждата от автоматизиране на отчетите и създаване на единна, гъвкава и динамична информационно-отчетна система. Лизинговата компания анализира своите процеси и взима решение да надгради настоящата репортинг система с BI платформа, която да автоматизира изготвянето на справки и репорти, да бъде интегрирана с основните системи, които компанията използва, и да притежава удобен и лесен за работа интерфейс, достъпен от всяко устройство.

В отговор на възникналата нужда, Balkan Services изгражда репортинг система върху Qlik Sense, която обхваща представянето на продажбите в компанията. За целите на BI проекта е създадено приложение с 22 дашборда с графични и таблични справки, както и визуализация на основни ключови показатели. В него са заложени правила за управление на достъп на крайните потребители спрямо ниво и позиция в организацията.

За внедряването на BI софтуера от страна на интегратора – Balkan Services и от страна на клиента – ОББ Интерлийз, са сформирани екипи от разработчици и ръководители на проекта, които работят заедно.  В процеса на изграждане на бизнес интелиджънс системата, участниците в проекта преодоляват редица предизвикателства, като периодична промяна в изискванията и бизнес нуждите на компанията, максимално доближаване до установените визуализации на отчетите, изграждане на стабилна архитектура, позволяваща по-нататъшни доработки, работа в силно регулирана среда, поради високи изисквания и стриктни правила от гл.т. на ИТ сигурност, и др.

В резултат от внедрената Qlik Sense система, ОББ Интерлийз автоматизира процесите по консолидация на данни, изготвяне на справки по предварително зададени ключови показатели и обновяване на репорти. С помощта на BI софтуера компанията получава точна и навременна информация, която дава възможност за взимане на по-ефективни управленски решения. Сред най-важните ползи от новата система за анализ на данни за компанията са освобождаване на време на ключови служители в компанията, единна версия на истината, автоматично изготвяне на справки и репорти, възможност за анализ до най-ниско ниво (drill down).

Предстои последващо развитие на BI системата.


Други BI проекти, реализирани от Balkan Services, можете да разгледате тук >