Балкан Сървисис ООД спечели и изпълнява проект по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“, по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Проект: BG16RFOP002-1.005-0254 „SO Assistant“.
Главна цел: Повишаване на иновационната дейност и капацитет на Балкан Сървисис ООД в област ИКТ и информатика, и по-точно в областта на уеб базираните приложения, Cloud технологии и Big Data. Специфичните цели включват съвместно партньорство с Университета за национално и световно стопанство (УНСС) в разработването на продуктова иновация до ниво на технологична готовност TRL 6, представляваща прототип, който ще демонстрира технологията в релевантна среда.

Общата стойност на финансиране по проекта е 73.55%: 500 000.00 лв., от които 424 999.99 лв. европейско съфинансиране и 75 000.01 лв. национално съфинансиране.