Balkan Services спечели и изпълнява проект по процедура „Ново работно място“,  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Проект: BG05M9OP001-1.003-0148 „Нови възможности в Балкан Сървисис ООД".
Главна цел: Да се осигури заетост на 12 безработни лица, назначените лица да повишат своята професионална квалификация и да получат професионален опит.   

Обща стойност на финансирането 100%: 198 464.00 лв. , от които 168 694.40 лв. европейско съфинансиране и 29 769.60 лв.  национално съфинансиране.