Вертикално CRM решение заработи в Германо-Българската индустриално-търговска камара в България (ГБИТК). Организацията избра Microsoft Dynamics CRM Online (Dynamics 365 for Customer Service), за да управлява взаимоотношенията си с клиенти и партньори. Основната цел на проекта е да се внедри единна система, която да обслужва и оптимизира всички операции и процеси в организацията. Партньор на ГБИТК и внедрител на системата е консултантската компания Balkan Services, която е и член на Камарата.

Внедрената CRM система обхваща дейността на всички служители в ГБИТК и се превръща в основна за организацията. Ключов фактор за успешното реализиране на проекта е фактът, че решението позволява да се създаде многослойна структура с различни рестрикции при определяне правата за достъп. По този начин се постига максимална сигурност на данните, като потребителските нива имат различни права за работа с приложението, а мениджмънтът получава достъп до цялата информация.

„Благодарение на системата създадохме единна база данни и успяхме да избегнем ситуацията, в която информацията съществуваше в различни системи под формата на дублирани записи, включително и в Excel файлове. С помощта на Balkan Services успяхме да изградим изцяло завършена и работеща система за ефективен маркетинг и обслужване, като фирмата осигури и последващата поддръжка на приложението“, сподели Цанко Цанков, директор DEInternational към Германо-Българската индустриално-търговска камара.

За осъществяването на проекта са направени интеграции на Microsoft Dynamics CRM Online със сайта на ГБИТК, с MS Outlook, както и с използваната счетоводна система Ажур. По този начин ключови процеси в организацията се автоматизират и се оптимизира ежедневната работа на служителите. Посредством интеграцията със сайта на Камарата, при регистрация за събитие, организирано от ГБИТК, информацията автоматично се записва в CRM системата. Благодарение на интеграцията със счетоводната система се постига автоматизиран процес за фактуриране. Той включва автоматично генериране на индивидуални поръчки и изпращането им към счетоводната система, където се издават фактури за участниците.

Реализирана е още интеграция със CRM системата, използвана от Немската камара в Германия TYPO3, чрез която се осъществява непрекъсната автоматична актуализация на данните. Веднъж въведена в MS Dynamics CRM (Dynamics 365 for Customer Service), информацията се обновява и запазва и в системата на организацията в Германия. Приложението работи на различни езици според типовете потребители - български, английски и немски.