Българската консултантска компания Balkan Services завърши успешно проект по внедряване на система за управление на бизнес Atlantis ERP Financials в Емпорики Банк Румъния, която е част от френската група Credit Agricole. Проектът е продължил около седем месеца. Той включва интеграция с основната банкова система Oracle FlexCube, с Business Intelligence решението QlikView, както и внедряването на платформата за уеб достъп Atlantis Web Services, която позволява на над 100 потребители да достъпват фирмените данни през настолни компютри или преносими устройства.

 

След успешните проекти на Balkan Services в Емпорики Банк България ЕАД, Пиреос Банк България АД, Първа инвестиционна банка АД, Райфайзен Банк България ЕАД, УниКредит Груп и др., компанията се налага като надежден доставчик на ERP системи и други бизнес софтуерни решения за финансовия сектор.

„Успешното завършване на ERP проекта в Емпорики Банк Румъния, както и преди това на подразделенията на банката в България и в Албания, позиционира Balkan Services като регионален консултант в сферата на бизнес софтуерни решения и доказва способността на екипа ни да осъществява сложни международни проекти. Сред успешно реализираните от нас ERP проекти в Румъния са също тези в предприятията Altex и Monbat“ - заяви Филип Мутафис, управляващ партньор на компанията - „Проектът в Румъния протече при непрекъсната комуникация с още четири доставчика на бизнес решения, включително основната банкова система и завърши с едновременната миграция за два почивни дни на всички системи на банката.“

Проектът обхваща управлението на взаимоотношенията с всички доставчици на банката, информацията за авансите към служителите, управлението на разходите за бъдещи периоди, както и тяхното разпределение по разходни (cost) центрове, в съответствие с организационната структура на финансовата компания. ERP - системата е напълно синхронизирана с румънските национални счетоводни стандарти, международните счетоводни стандарти, както и с корпоративните изисквания в рамките на Credit Agricole. Сред новите функционалности са също ежедневна преоценка на чуждестранните валутни позиции и иницииаране на плащания едновременно в местна и чуждестранна валута.

Важна особеност на новата система е, че може да управлява Данък Добавена Стойност, съобразно изискванията на местното законодателство, както и на стандартите VIES и Intrastat. Освен това Atlantis ERP изготвя всички необходими на Емпорики Банк Румъния отчети, свързани с местните регулаторни изисквания. Системата осъществява и моделиране на румънския сметкоплан, спрямо изискванията на Емпорики Банк на международно ниво. В рамките на проекта екипът на Balkan Services е създал и политика по сигурността, която определя достъпа до различни видове корпоративна информация, както и групите от потребители и е напълно съобразена с румънските регулаторни изисквания и международните стандарти.

Автоматизирано е управлението на дълготрайните активи на Емпорики Банк Румъния, тяхното отчитане по международните счетоводни стандарти, ревалоризация, както и автоматизацията на записите, свързани с амортизацията. На практика ERP системата автоматично осчетоводява и разпределя формираната амортизация за съответния период по различни разходни (cost) центрове и отразява информацията в отчетите.