Управлението на бизнес устойчивостта става все по-важна тема за компаниите и за техните заинтересовани страни. Социалната и екологична отговорност, заедно с добрите управленски политики, са обект на интерес от страна на инвеститори, служители, клиенти, доставчици, партньори, местни общности, регулаторни органи и други грипи заинтересовани от дейността на бизнеса лица.

За да могат да следят и да докажат изпълнението на целите и прогреса си, както и да комуникират резултатите от тях, считано от 2024 г. много дружества са задължени да изготвят и подават ESG (Environment, Social and Governance - околна среда, социални въпроси и управление) доклади.

Balkan Services предлага услуги за подготовка и създаване на структурирана организация, свързана с ESG докладването, което все повече започва да се приравнява като значение и тежест с финансовото.

Изготвянето на отчет е финалната стъпка на един по-дълъг и многоспектърен процес. За да помогнем на компаниите правилно да извървят целия път до ESG докладването, обогатихме портфолиото от услуги с „ESG консултиране“.

Услугата цели да донесе яснота, да намали стреса в организацията, да изравни разбиранията и да настрои нивата на ESG ангажираност в екипа по начин, който да надгради и подобри настоящите организационни процеси без да ги променя по същество.

ESG консултирането, предлагано от Balkan Services, включва 6 основни компонента:

  1. ESG Обучения и работни срещи
  2. Оценка на съществените теми съгласно изискванията на CSRD и ESRS
  3. Създаване на ESG стратегия
  4. Подготовка за докладване по CSRD
  5. Изготвяне на нефинансов доклад („ESG доклад“ или „Доклад за устойчивост“) съгласно изискванията на CSRD и ESRS
  6. Докладване съгласно Таксономията на ЕС

 

Имате нужда от помощ, за да се ориентирате в необятната тема ESG?

 

Не се колебайте да се свържете с нас оттук >