Изискванията относно докладването от инвестиционните посредници на информация по чл. 54, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/2033 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019, вече са в сила.

Със същия регламент се установяват пруденциални изисквания към лицензираните  инвестиционни посредници.

Съгласно чл. 54, параграф 1, ал. 1 от Регламент (ЕС) 2019/2033, на всяко тримесечие инвестиционните посредници докладват на компетентните органи информация за размера и състава на собствения капитал, капиталовите изисквания, размера на дейността във връзка с условията по чл. 12, параграф 1 от същия регламент.

Справките се представят чрез специално създадена електронна система на КФН, в определения от Европейския банков орган (ЕБО) за получаване формат (XBRL формат) и в съответствие с изискванията на техническия стандарт.

Първото задължително докладване в такъв формат е с краен срок 13.02.2023 г.

Преобразуването на справките се извършва със сертифициран инструмент, какъвто е AMANA XBRL Portal.

AMANA XBRL Portal е уеб-базирано решение за създаване, управление, визуализация и подаване на отчети в XBRL формат.

С XBRL Portal на немската компания AMANA Consulting, можe лесно да се създават всякакъв вид отчети в XBRL формат, включително FINREP, COREP (LE, NSFR, LCR, ALM, AE), Standard Resolution Board/Fund, Solvency II QRT’s и др.

Вграденият AMANA XBRL Engine може да използва всяка таксономия директно в софтуера и отговаря на всички XBRL стандарти. Обновяването на таксономиите се извършва автоматично. Въвеждането на данни може да се осъществи чрез уеб редактор, подобен на Excel, или с импорт на попълнени локално темплейти в Excel.

Изготвената справка може да бъде валидирана , което спестява ценно време и позволява бързо завършване на процеса и предотвратява евентуално представяне на грешни данни.

За използването на AMANA XBRL Portal е необходимо единствено първоначално кратко обучение. Употребата на инструмента е лесна и интуитивна, и не изисква допълнителна инсталация.

Като официален партньор на немската софтуерна компания AMANA Consulting, Balkan Services предлага услуги по обучение и съдействие при работа с AMANA XBRL Portal.

 

За повече информация относно решението, свържете се с нас оттук >