През август в Balkan Services бе извършен външен одит от независим сертифициращ орган на Интегрираната система за управление, включваща стандартите ISO 9001 - Система за управление на процесите, ISO 27001 - Система за управление на информационната сигурност, ISO 20000 - Система за управление на услугите, ISO 14001 - Система за управление на околната среда (СУОС).

Външният одитор потвърди, че процесите в компанията са в съответствие с всички изисквания на стандартите и Balkan Services поставя стратегически фокус върху управлението на качеството.

В рамките на 3 дни и с участието на всички собственици на процеси, одитът приключи успешно. Още веднъж затвърдихме разбирането, че сме последователни в това, което правим и напредваме към целите си по безопасен и минимизиращ загубата на ресурси начин.


„Интегрираната система за управление ни насърчава в създаването на подредена структура. За да е работеща интегрираната система за управление, трябва да сме наясно с всички процеси, които бизнесът поддържа, за да реализира продуктите и услугите
си с непроменливо качество. Това означава и че компанията добре разбира какво може да повлияе на способността ѝ да ги достави. От особено значение в този процес са прегледът, описанието и свеждането до всички засегнати лица.“ – споделя Бояна Ликоманова-Димова, Head of Business Solutions & Consulting и партньор в Balkan Services.

В компанията заделяме особено внимание на „Преглед от ръководството“ - структурирани официални срещи, които провеждаме на определени интервали през цялата година. При тези срещи фокусът е върху Интегрираната система за управление, а целта е да се прегледа и оцени ефективността ѝ, да се определи нейната постоянна пригодност и адекватност.

Този тип срещи насърчават мениджмънта да вземе предвид степента, в която Интегрираната система за управление:

  1. постига очакваните резултати;
  2. отговаря на изискванията на организацията;
  3. функционира в съответствие с установените процедури и процеси;
  4. ежегодно надгражда качеството на услугите, с цел оптимална скорост и ефективност, обръщайки специално внимание на научени уроци и добрите практики.

 

Срещите „Преглед от ръководството“ също така гарантират, че всички нива са информирани за промени, актуализации, ревизии и т.н. в ежедневната работа на самата Интегрирана система за управление.

Поддържането на ISO стандартите в Balkan Services гарантира високо качество на предлаганите от нас услуги, непрекъснато подобрение и повишаване на удовлетвореността на клиентите.

Интегрираната система за управление ни помага да преследваме мечтата на компанията – всеки наш проект да бъде еталон за качество на световно ниво.

Като част от постоянния ни стремеж към подобрение, ежегодно активно търсим и обратна връзка от нашите клиенти. Според последното ни проучване, 97% от клиентите ни споделят, че са удовлетворени от съвместната работа.

За нас това е ясен показател, че поддържаме и развиваме Интегрираната система за управление.