Balkan Services осъществи ново стратегическо партньорство с немската софтуерна компания AMANA Consulting. В резултат на сътрудничеството компанията ни добавя към портфолиото си софтуер за финансово оповестяване – SmartNotes и решението за конвертиране на консолидирани финансови отчети в нововъведения XBRL формат - XBRL Tagger.

Създадена през 2011 г., AMANA Consulting разработва и предлага софтуерни решения в областите данъчно облагане, контролинг и счетоводство, ориентирани към мултинационални дружества в ЕС. AMANA е сред водещите доставчици на софтуер в DACH региона с много на брой и големи клиенти от немскоговорящите страни. Компанията има клиенти в цяла Европа, някои от които Deutsche Bank, KPMG, PWC, Vienna Insurance Group, Чешка Народна Банка, T-Mobile, Bayer и др.

SmartNotes оптимизира цялостния процес по съставяне на годишни финансови отчети - от импортирането на данни от консолидационна система или външни файлове до изготвяне на финален отчет в избрания формат.

Двете решения на AMANA Consulting – XBRL Tagger и SmartNotes, автоматизират процесa по изготвяне на годишни финансови отчети във форматите XHTML, iXBRL и XBRL, съответстващи на Европейския единен електронен формат (ESEF) и IFRS (МСФО) изискванията.

Съгласно въведения от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) единен формат за отчитане, считано от 01.01.2020 г. всички публични компании в ЕС трябва да представят годишните си финансови отчети в XHTML формат, a съдържащите се в тях консолидирани финансови отчети по IFRS задължително да бъдат създавани в машинно четимия XBRL формат.

Решението XBRL Tagger позволява на потребителите да конвертират отчета в изискуемия формат, без да е необходим процес по внедряване на софтуера или специфични технически познания. Преобразуването на широк набор от файлови формати (MS Word, PDF, HTML, InDesign) спомага за бързата и лесна работата на инструмента, който може да се ползва самостоятелно или като част от SmartNotes.

Решенията за финансово оповестяване значително улесняват отчитането на дружествата, задължени да представят финансовите си резултати пред ползвателите на данните. Такива могат да бъдат - банкови и регулаторни институции, одиторски и застрахователни компании, холдингови структури и др.

 

ESEF - European Single Electronic Format
IFRS – International Financial Reporting Standards
ESMA - European Securities Markets and Authority
iXBRL - inline eXtensible Business Reporting Language