На 6-ти юни в гр. София се проведе второ издание на специализирания семинар за финансова консолидация, организиран от Balkan Services. В рамките на събитието бе представен ефективен начин за автоматизиране на консолидационния процес чрез софтуерното решение „LucaNet”. Немският FPM (financial performance management) софтуер позволява бързо и прецизно изготвяне на консолидационни отчети и планиране на финансовото състояние в компаниите.

Семинарът бе открит от Радослав Вангелов, мениджър „Бизнес развитие“ в Balkan Services с кратко въведение за FPM (още познати като EPM или CPM) системите, тяхното възникване, история и развитие. Той наблегна на 3-те основни ползи от дигиталната трансформация на финансовата консолидация, а именно - подобряване на скорост, точност и гъвкавост на процеса по консолидация и планиране.

Практическата част на семинара започна с общо представяне на системата и начини за събиране и валидиране на данни. Галина Нанкинска, финансов консултант в Balkan Services, наблегна на значението на унифицирането на данните за генериране на верни отчети, като основа за последващи анализи на финансовото състояние на компаниите и по-прецизно прогнозиране на развитието. В приложението бе демонстриран импорт на данни по  различни начини - директен импорт от ERP, импорт на данни от MS Excel и такъв от специализиран модул към приложението за събиране на данни, в който лесно се конфигурират правила за валидиране консистентността на данните.

Събитието продължи с демонстрация на автоматизиран консолидационен процес със специализираното немско решение „LucaNet”. Мирослава Белчева, финансов консултант в Balkan Services, представи  възможностите на системата, като в реално време извърши консолидация по предварително разработен сценарий. Примерите включваха придобиване на дъщерни дружества, едното от които представя финансовите си отчети в чужда валута; покупко–продажба на стоки между дружествата в холдинга с налични салда на стоки в края на отчетния период; погасяване на задължения; отпускане на кредити в рамките на групата. Беше демонстрирано точното представяне на отчетите в чужда валута, конвертирани към валутата на представяне на холдинга с помощта на „LucaNet”, който поддържа исторически, заключителен и осреднен валутен курс, както и прецизното изчисляване на възникналата репутация и нейното последващо представяне, съгласно изискванията на приложимите счетоводни стандарти. С помощта на софтуера за консолидация и планиране изчисляването на нереализираната печалба в салда на материални запаси и проследяването на изменението ѝ в следващи периоди става напълно автоматично. Гостите на събитието споделиха, че обикновено консолидационният процес в техните компании отнема до 20 работни дни, а с помощта на „LucaNet” се увериха, че на практика той може да се осъществи в рамките на минути.

Заключителната презентация бе на Десислава Българанова – мениджър финансови системи и решения и партньор в Balkan Services. Тя представи актуални примери за влиянието на промените в международните стандарти за финансово отчитане. Беше разгледан пример, съгласно новите изисквания на IFRS 16 за представянето на договорите за наем като финансов лизинг със създаване на активи с право на ползване, изчисляване на тяхната амортизация, дисконтов лихвен процент и задължения. Всички изчисления бяха направени автоматично на транзакционно ниво в системата, използвайки параметрите на договорите.

Беше представена  интеграцията между планиране и консолидиране като един от основните стълбове за ефективно управление на финансовото представяне на организациите, както и възможностите за оптимизиране на тези процеси.

Тематиката на семинара предизвика голям интерес сред гостите, които имаха възможност да зададат своите въпроси на лекторите, да обсъдят професионални казуси и да споделят предизвикателствата, които срещат при изпълнение на консолидационните процеси.

В началото на тази година „LucaNet” бе отличен като пазарен лидер в региона на Германия, Австрия и Швейцария сред FPM (financial performance management) системите. Ежегодното проучване на BARC Score разглежда и класира най-добрите и интуитивни решения за управление на финансовото представяне на организациите.